Unij­na komi­sarz ds. zdro­wia Stel­la Kyria­ki­des zapre­zen­to­wa­ła w czwar­tek w Bruk­se­li unij­ną stra­te­gię na rzecz leków prze­ciw­ko Covid-19. Zakła­da ona dopusz­cze­nie co naj­mniej trzech środ­ków tera­peu­tycz­nych do paź­dzier­ni­ka i ewen­tu­al­nie dwóch kolej­nych do koń­ca roku.

“Szcze­pion­ki ratu­ją życie, ale nie są jesz­cze w sta­nie wyeli­mi­no­wać Covid-19. Musi­my sku­pić się na lecze­niu, aby ogra­ni­czyć potrze­bę hospi­ta­li­za­cji, przy­spie­szyć czas powro­tu do zdro­wia i zmniej­szyć śmier­tel­ność. Pacjen­ci w Euro­pie i na całym świe­cie powin­ni mieć dostęp do świa­to­wej kla­sy leków prze­ciw­ko Covid-19” — oznaj­mi­ła Kyriakides.

“Do paź­dzier­ni­ka opra­cu­je­my i zatwier­dzi­my trzy nowe sku­tecz­ne środ­ki tera­peu­tycz­ne prze­ciw­ko Covid-19, któ­re mogą zmie­nić prze­bieg tej cho­ro­by. Zain­we­stu­je­my w bada­nia nauko­we i inno­wa­cje, będzie­my iden­ty­fi­ko­wać nowe obie­cu­ją­ce leki, zwięk­szy­my zdol­no­ści pro­duk­cyj­ne i będzie­my wspie­rać rów­ny dostęp” — zapowiedziała.

Odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dzien­ni­ka­rzy, dla­cze­go Komi­sja Euro­pej­ska posta­wi­ła w swo­jej stra­te­gii wal­ki z Covid-19 pra­wie wyłącz­nie na szcze­pion­ki, zanie­dbu­jąc leki, Stel­la Kyria­ki­des odrze­kła, że szcze­pie­nia są czyn­ni­kiem zmie­nia­ją­cym sytu­ację. Przy­po­mnia­ła jed­no­cze­śnie, że Euro­pej­ska Agen­cja Leków (EMA) pro­wa­dzi obec­nie przy­śpie­szo­ną oce­nę (rol­ling review) trzech środ­ków tera­peu­tycz­nych na Covid-19.

Reklama

Z Bruk­se­li Artur Cie­cha­no­wicz (PAP)

liv/