Pan Jerzy Kowa­lew­ski z Mis­sis­sau­gi nade­słał nam mapę kon­ty­nen­tu euro­pej­skie­go jaką umiesz­czo­no  na jed­nym z pla­ców zabaw w mieście.

Panie Andrze­ju, dla cie­ka­wo­ści wysy­łam zdję­cie z nowo wybu­do­wa­ne­go pla­cu zabaw dla dzie­ci. Czy to jest przy­szło­ścio­wa mapa Europy? 

W takim razie wal­ka ze wszyst­kim co pol­skie ma uzasadnienie…

reklama