Toron­toń­skie  pla­że wkrót­ce zosta­ną udo­stęp­nio­ne do pływania.

Waż­ne jest, aby wie­dzieć, w któ­rych miej­scach jest naj­czyst­sza woda.

Orga­ni­za­cja Swim Drink Fish (orga­ni­za­cja non-pro­fit, któ­ra od zeszłe­go roku przy­zna­je nagro­dy Błę­kit­nej Fla­gi Kana­dy) wła­śnie oce­ni­ła wszyst­kie kana­dyj­skie pla­że i przy­sta­nie, któ­re w tym roku uzy­ska­ły pre­sti­żo­wy cer­ty­fi­kat Błę­kit­nej Fla­gi, a osiem plaż w Toron­to zna­la­zło się na liście.

Reklama

 

Osiem plaż Toron­to, któ­re otrzy­ma­ły cer­ty­fi­kat Błę­kit­nej Fla­gi to:

  1. Bluf­fe­r’s Park Beach
  2. Cen­tre Island Beach
  3. Cher­ry Beach
  4. Han­la­n’s Point Beach
  5. Kew-Bal­my Beach
  6. War­d’s Island Beach
  7. Wood­bi­ne Beach
  8. Gibral­tar Point Beach

W tym roku, oprócz ośmiu plaż, pierw­sza mari­na w Toron­to zosta­ła wyróż­nio­na Błę­kit­ną Fla­gą: Roy­al Cana­dian Yacht Club .

Swim Drink Fish przy­po­mi­na rów­nież pły­wa­kom, że jakość wody na pla­ży jest podob­na do pogo­dy. Zmie­nia się każ­de­go dnia, dla­te­go miesz­kań­cy zawsze powin­ni spraw­dzać stro­nę inter­ne­to­wą mia­sta doty­czą­cą jako­ści wody , któ­ra ponow­nie zacznie rapor­to­wać dzien­ną jakość wody od czerwca.

„Ponie­waż ludzie prze­by­wa­ją bli­sko domu,  szu­ka­ją miejsc, w któ­rych mogli­by popły­wać Cie­szy­my się, że może­my wska­zać naj­lep­sze pla­że i przy­sta­nie, jakie Kana­da ma do zaoferowania”.