Pre­mier Justin Tru­de­au twier­dzi, że Kana­da popie­ra powszech­ną dostęp­ność do szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19 na całym świe­cie. Pre­mier powie­dział, że pan­de­mia nie skoń­czy się, jeśli gdzie­kol­wiek jesz­cze będą ist­nieć ogni­ska cho­ro­by. Przy­znał, że bied­niej­sze kra­je potrze­bu­ją więk­szej ilo­ści dawek szcze­pio­nek, ale uni­kał zde­cy­do­wa­ne­go wyra­ża­nia popar­cia dla pomy­słu uchy­le­nia praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej przy­zna­nych wytwór­com szcze­pio­nek. Powie­dział jedy­nie, że takie dzia­ła­nie nale­ża­ło­by roz­wa­żyć, by popra­wić dostęp do szczepień.

Gdy­by paten­ty doty­czą­ce szcze­pio­nek zosta­ły znie­sio­ne, mogła­by ruszyć pro­duk­cja w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się, a co za tym idzie — zwięk­szy­ła­by się dostęp­ność preparatów.

Tru­de­au ogło­sił, że Kana­da prze­zna­czy 375 milio­nów dola­rów na rzecz ini­cja­ty­wy Access to COVID-19 Tools (ACT) Acce­le­ra­tor, któ­ra ma na celu pomoc w roz­wo­ju, pro­duk­cji i dys­try­bu­cji narzę­dzi dia­gno­stycz­nych, lecz­ni­czych i szcze­pień w ubo­gich i śred­nio­za­moż­nych kra­jach. Do tej pory Kana­da prze­zna­czy­ła na pro­gram ACT i COVAX Faci­li­ty (ini­cja­ty­wa pole­ga­ją­ca na dzie­le­niu się szcze­pion­ka­mi) 940 milio­nów dol. Tym samym Kana­da zali­cza się do gro­na państw, któ­re naj­hoj­niej poma­ga­ją kra­jom roz­wi­ja­ją­cym się, mają­cym trud­no­ści w zaku­pie­niu szczepionek.

Jeśli cho­dzi o kwe­stię praw wła­sno­ści do szcze­pio­nek, to w tym tygo­dniu pre­zy­dent Joe Biden powie­dział, że jego admi­ni­stra­cja nie będzie blo­ko­wać prób luzo­wa­nia ochro­ny paten­to­wej. Kanc­lerz Nie­miec, Ange­la Mer­kel, sprze­ci­wi­ła się takiej poli­ty­ce. Stwier­dzi­ła, że taki ruch sta­no­wi zagro­że­nie dla firm pra­cu­ją­cych nad inno­wa­cyj­ny­mi leka­mi, a tak napraw­dę nie­wie­le wno­si w roz­wią­za­nie pro­ble­mu z dosta­wa­mi szczepionek.

Justin Tru­de­au pyta­ny, czy zaję­cie neu­tral­nej pozy­cji w spra­wie wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej jest moty­wo­wa­ne stra­chem przed zemstą kon­cer­nów far­ma­ceu­tycz­nych, powie­dział, że Kana­da chce raczej zaj­mo­wać pozy­cję media­to­ra. Pod­kre­ślił, że celem jest wypra­co­wa­nie kon­sen­su­su, któ­ry pozwo­li na ochro­nę przed­się­biorstw dostar­cza­ją­cych leki ratu­ją­ce życie i zapew­nie­nie dostę­pu do szcze­pień na połu­dnio­wej półkuli.

Wia­do­mo, że fir­my far­ma­ceu­tycz­ne sprze­ci­wia­ją się pomy­sło­wi znie­sie­nia ochro­ny praw­nej ich paten­tów. Pfi­zer, któ­ry nie otrzy­my­wał sub­sy­diów rzą­do­wych na bada­nia i roz­wój szcze­pion­ki, nasta­wio­ny jest na sprze­daż swo­je­go pre­pa­ra­tu z zyskiem. Astra­Ze­ne­ca zgo­dzi­ła się z kolei na pro­wa­dze­nie sprze­da­ży na zasa­dzie non-pro­fit. Inno­va­ti­ve Medi­ci­nes Cana­da, gru­pa repre­zen­tu­ją­ca fir­my far­ma­ceu­tycz­ne w Kana­dzie, oświad­czy­ła, że jest prze­ciw­na jakie­mu­kol­wiek zno­sze­nia praw ochronnych.

Za rezy­gna­cją z ochro­ny paten­to­wej opo­wia­da się też WHO.