Sąd naj­wyż­szy Kana­dy utrzy­mał w mocy wyrok ska­zu­ją­cy 15-let­nie­go chło­pa­ka uzna­ne­go za win­ne­go wyko­rzy­sta­nia sek­su­al­ne­go 14-lat­ki. Do zda­rze­nia doszło w 2016 roku w Scar­bo­ro­ugh pod­czas impre­zy na pla­ży. Chło­pak i dziew­czy­na zna­li się ze szko­ły. Obo­je pili alko­hol. Doszło do sto­sun­ku sek­su­al­ne­go mię­dzy nimi nie­opo­dal ogniska.

Dziew­czy­na powie­dzia­ła poli­cji, że nie pamię­ta współ­ży­cia z chło­pa­kiem. Sędzia uznał, że nie była w sta­nie wyra­zić zgo­dy na współ­ży­cie. Chło­pak z kolei bez wąt­pie­nia wie­dział, że dziew­czy­na nie może wyra­zić świa­do­mej zgo­dy na czyn­no­ści sek­su­al­ne i to wykorzystał.
Reklama