Pastor Artur Pawłowski aresztowany w Calgary

Poli­cja w Cal­ga­ry aresz­to­wa­ła  Kana­dyj­czy­ka pol­skie­go pocho­dze­nia Artu­ra Paw­łow­skie­go pasto­ra “ulicz­ne­go kościo­ła” po tym, jak rze­ko­mo zlek­ce­wa­żył prze­pi­sy doty­czą­ce zdro­wia publicz­ne­go w trak­cie sobot­nie­go nabo­żeń­stwa, kie­dy dzie­siąt­ki ludzi modli­ło się bez masek, nie zwra­ca­jąc uwa­gi na fizycz­ne dystan­so­wa­nie. Aresz­to­wa­no  rów­nież jego bra­ta Dawi­da Pawłowskiego.

Obaj zosta­li oskar­że­ni o zor­ga­ni­zo­wa­nie nie­le­gal­nych  zgro­ma­dzeń, oprócz   pod­że­ga­nia lub zapra­sza­nia innych do przy­łą­cze­nia się , poin­for­mo­wa­ła poli­cja Cal­ga­ry (CPS) w oświadczeniu.

Reklama

Alber­ta Health Servi­ces uzy­ska­ła w czwar­tek orze­cze­nie Court of Queen’s Bench Order, któ­re nało­ży­ło dodat­ko­we ogra­ni­cze­nia na orga­ni­za­to­rów pro­te­stów lub demon­stra­cji wyma­ga­ją­cych prze­strze­ga­nia środ­ków bez­pie­czeń­stwa COVID-19, takich jak masko­wa­nie i limi­ty osób.

Poli­cja stwier­dzi­ła, że ​​dorę­czy­ła „orga­ni­za­to­ro­wi” Stre­et Church nakaz sądo­wy przed nabo­żeń­stwem week­en­do­wym bez wcho­dze­nia do loka­lu znaj­du­ją­ce­go się pod adre­sem 4315 26th Ave. SE