UE usu­nę­ła Kana­dę z listy kra­jów, z któ­rych moż­na podró­żo­wać do państw Unii Europejskiej

W prze­ci­wień­stwie do USA Kana­da znaj­do­wa­ła się na  liście 15 kra­jów, z któ­rych dopusz­czo­ne były tak­że podró­że “nie­istot­ne”. Lista zosta­ła obec­nie ogra­ni­czo­na do ośmiu kra­jów, a Kana­dy nie ma na niej.

Urzęd­ni­cy unij­ni spo­ty­ka­ją się co dwa tygo­dnie, aby zde­cy­do­wać, czy nale­ży wpro­wa­dzić jakie­kol­wiek zmia­ny na liście. W śro­dę zde­cy­do­wa­no się usu­nąć trzy kra­je — Kana­dę, Tune­zję i Gru­zję — jed­no­cze­śnie doda­jąc Sin­ga­pur do zatwier­dzo­nej listy podróżnych.

Po zmia­nach na liście dopusz­czal­nych podró­ży (poza istot­ny­mi) są: Austra­lia, Chi­ny, Japo­nia, Nowa Zelan­dia, Ruan­da, Sin­ga­pur, Korea Połu­dnio­wa, Taj­lan­dia i Urugwaj.

Decy­zja nie ozna­cza bez­względ­ne­go zaka­zu podró­ży  ani też nie jest bez­względ­nie egze­kwo­wa­na w każ­dym kra­ju UE.

Nie­któ­re kra­je, takie jak Fran­cja, nie nało­ży­ły żad­nych ogra­ni­czeń na gości z kra­jów znaj­du­ją­cych się na liście. Niem­cy skró­ci­ły listę, pod­czas gdy Wło­chy wyma­ga­ją okre­su samoizolacji.

Kana­dyj­ska Agen­cja Służb Gra­nicz­nych nie poda­je szcze­gó­ło­we­go zesta­wie­nia licz­by Kana­dyj­czy­ków podró­żu­ją­cych do róż­nych kra­jów UE, ale Sta­ti­stics Cana­da odno­to­wu­je, że w lip­cu, mie­sią­cu z naj­bar­dziej aktu­al­ny­mi dany­mi, 9045 osób przy­je­cha­ło do Kana­dy z Euro­py. , w tym 2044 z Fran­cji, 691 z Holan­dii i 857 z Niemiec.