Onta­rio  pozo­sta­nie “na kur­sie” jeśli cho­dzi o restryk­cje doty­czą­ce pan­de­mii, dopó­ki licz­ba przy­pad­ków COVID-19 nie ule­gnie znacz­ne­mu spad­ko­wi,  co wska­zu­je na prze­dłu­że­nie naka­zu pozo­sta­nia w domu do czerwca.

Mini­ster zdro­wia pro­win­cji Chri­sti­ne Elliott wska­za­ła, że ​​spa­dek licz­by zacho­ro­wań i przy­jęć na OIOM w kwiet­niu nie wystar­cza, aby cof­nąć środ­ki restryk­cyj­ne, i poin­for­mo­wa­ła, że ​​pro­win­cja ocze­ku­je „bar­dzo zna­czą­ce­go spad­ku” licz­by przy­pad­ków i przy­jęć na OIOM.

„Eks­per­ci medycz­ni jasno stwier­dzi­li, że obec­nie musi­my  trzy­mać się kur­su” — stwier­dzi­ła w ponie­dzia­łek Elliott na kon­fe­ren­cji w Queen’s Park.

Rada pro­win­cyj­nych eks­per­tów zdro­wot­nych jest w zgo­dzie z lokal­ny­mi leka­rza­mi, któ­rzy w pią­tek wysła­li list do pre­mie­ra Douga For­da z proś­bą o prze­dłu­że­nie środ­ków nad­zwy­czaj­nych w celu ogra­ni­cze­nia roz­prze­strze­nia­nia się muta­cji COVID-19.

„Jest jasne, że środ­ki zdro­wia publicz­ne­go mają­ce na celu zmniej­sze­nie mobil­no­ści i kon­tak­tów mię­dzy­ludz­kich są zde­cy­do­wa­nie naj­waż­niej­szym narzę­dziem, jakim obec­nie dys­po­nu­je­my, aby zapo­bie­gać prze­no­sze­niu COVID-19” — napi­sa­ło w swo­im liście Sto­wa­rzy­sze­nie Lokal­nych Agen­cji Zdro­wia Publicznego.

„Każ­dy krok w kie­run­ku zła­go­dze­nia ogra­ni­czeń teraz bez wąt­pie­nia odwró­cił­by skrom­ne ten­den­cje spad­ko­we, któ­re obser­wo­wa­li­śmy w cią­gu minio­nych dwóch tygodni”.

Jeśli zle­ce­nie pozo­sta­wa­nia w domu, któ­re wyga­sa 20 maja, zosta­nie prze­dłu­żo­ne o dwa tygo­dnie, będzie obo­wią­zy­wać do 2 czerwca.

Cho­ciaż Elliott nie poda­ła kon­kret­nych pro­gów, jakie muszą zostać osią­gnię­te, aby zaini­cjo­wać ponow­ne otwar­cie gospo­dar­cze, doda­ła, że ​​rząd “aktyw­nie roz­wa­ża”, w jaki spo­sób i kie­dy pro­win­cja wyj­dzie z ogra­ni­czeń trze­ciej fali.

W zeszłym tygo­dniu dr Bar­ba­ra Yaf­fe, zastęp­ca dyrek­to­ra medycz­ne­go ds. zdro­wia publicz­ne­go w Onta­rio wyra­zi­ła zanie­po­ko­je­nie, że ponow­ne otwar­cie na wcze­snym eta­pie może wywo­łać czwar­tą falę COVID-19.