Pastor Artur Paw­łow­ski  z Cal­ga­ry został aresz­to­wa­ny przez poli­cyj­ny oddział spe­cjal­ny  SWAT, gdy wra­cał do domu z kościo­ła w sobotę.

Chrze­ści­jań­ski pastor, zmu­szo­ny do klę­cze­nia na środ­ku dro­gi z ręka­mi nad gło­wą, pod­czas gdy c uzbro­jo­na po zęby poli­cja go sku­wa­ła. Milio­ny ludzi na całym świe­cie obej­rza­ły obra­zy wideo z aresz­to­wa­nia pasto­ra Artu­ra — i wie­le osób włą­czy­ło się do crowd­fun­din­gu by wyna­jąć mu do pomo­cy  zespół naj­lep­szych prawników.

Sąd w Cal­ga­ry udzie­lił w ponie­dzia­łek pasto­ro­wi Paw­łow­skie­mu zwol­nie­nia za kaucją.

Dzię­ku­ję za pomoc w uczy­nie­niu tego możliwym.

Fun­dusz obro­ny praw­nej pasto­ra Paw­łow­skie­go moż­na zasi­lić na stro­nie www.SaveArtur.com .