120 emerytowanych amerykańskich oficerów wojskowych ostrzega przed konfliktem między marksizmem, a wolnością zagwarantowaną w konstytucji

Ponad 120 eme­ry­to­wa­nych ame­ry­kań­skich gene­ra­łów i admi­ra­łów pod­pi­sa­ło list otwar­ty, ostrze­ga­jąc, że Sta­ny Zjed­no­czo­ne wal­czą o prze­ży­cie i wezwa­ło „wszyst­kich oby­wa­te­li” do zaan­ga­żo­wa­nia się w poli­ty­kę lokal­ną i stanową.

„Jak nigdy dotąd od cza­su  powsta­nia w 1776 r. toczy się  wal­ka o prze­trwa­nie  naszej kon­sty­tu­cyj­nej repu­bli­ki.  Kon­flikt toczy się mię­dzy zwo­len­ni­ka­mi socja­li­zmu i mark­si­zmu a zwo­len­ni­ka­mi swo­bód kon­sty­tu­cyj­nych i wol­no­ści”, stwier­dza list,   pod­pi­sa­ny przez 124 byłych dowód­ców woj­sko­wych, a opu­bli­ko­wa­ny przez „Flag Offi­cers 4 Ame­ri­ca”.

„Uczci­wość wybo­rów wyma­ga zapew­nie­nia jed­ne­go legal­ne­go gło­su odda­ne­go i poli­czo­ne­go na oby­wa­te­la. Gło­sy legal­ne są iden­ty­fi­ko­wa­ne przez zatwier­dzo­ne przez usta­wo­daw­cę sta­no­we­go kon­tro­le za pomo­cą rzą­do­wych iden­ty­fi­ka­to­rów, zwe­ry­fi­ko­wa­nych pod­pi­sów itp. Obec­nie wie­lu nazy­wa takie zdro­wo­roz­sąd­ko­we kon­tro­le „rasi­stow­ski­mi”, pró­bu­jąc unik­nąć uczci­wych wybo­rów ”- doda­no w liście.

Reklama

War­to zauwa­żyć, że wśród sygna­ta­riu­szy listu znaj­du­je się eme­ry­to­wa­ny bryg. Gen. Donald Bol­duc — kan­dy­dat do Sena­tu w New Hamp­shi­re, eme­ry­to­wa­ny gene­rał porucz­nik armii Wil­liam Boy­kin i eme­ry­to­wa­ny wice­ad­mi­rał John Poin­de­xter — któ­ry był zastęp­cą dorad­cy ds. Bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go pre­zy­den­ta Ronal­da Reagana.

„Chi­ny są naj­więk­szym zewnętrz­nym zagro­że­niem dla Ame­ry­ki. Nawią­za­nie współ­pra­cy z Komu­ni­stycz­ną Par­tią Chin ośmie­la ją do dal­sze­go postę­pu w kie­run­ku domi­na­cji nad świa­tem pod wzglę­dem mili­tar­nym, gospo­dar­czym, poli­tycz­nym i tech­no­lo­gicz­nym. Musi­my nało­żyć wię­cej sank­cji i ogra­ni­czeń, aby utrud­nić ich cel domi­na­cji nad świa­tem i chro­nić inte­re­sy Ame­ry­ki ”- czy­ta­my w liście.

Inne zagro­że­nia, któ­re wymie­ni­li, to powrót Sta­nów Zjed­no­czo­nych do umo­wy nukle­ar­nej z Ira­nem, nie­le­gal­na imi­gra­cja i zatrzy­ma­nie pro­jek­tu Key­sto­ne XL Pipe­li­ne. Pre­zy­dent Joe Biden wydał roz­kaz wstrzy­mu­ją­cy pro­jekt ruro­cią­gu na począt­ku swo­jej prezydentury.

List koń­czy się wezwa­niem „wszyst­kich oby­wa­te­li do poli­tycz­ne­go zaangażowania”