Hamas wystrze­lił w śro­dę kolej­ne rakie­ty po tym, jak Izra­el znisz­czył trze­ci wie­żo­wiec w Gazie. W śro­dę  siły izra­el­skie kon­ty­nu­owa­ły inten­syw­ne nalo­ty na róż­ne miej­sca. Hamas potwier­dził, że jego dowód­ca z Gazy, Bas­sem Issa, zgi­nął w izra­el­skim nalo­cie wraz z inny­mi star­szy­mi ran­gą człon­ka­mi grupy.

Mini­ster­stwo Zdro­wia Stre­fy Gazy poda­ło, że ogól­na licz­ba ofiar śmier­tel­nych od roz­po­czę­cia ostat­niej ofen­sy­wy wynio­sła 56 osób, w tym 14 dzie­ci. Ponad 300 innych zosta­ło rannych.

Reklama

Zgi­nę­ło rów­nież sze­ściu Izra­el­czy­ków, w tym jed­no dziec­ko. Armia izra­el­ska poin­for­mo­wa­ła, że ​​oko­ło 1500 rakiet zosta­ło wystrze­lo­nych z Gazy w róż­ne miej­sca w Izra­elu i wysła­ła posił­ki w pobli­żu wschod­nich ziem enklawy.
Jeden z dwóch głów­nych rabi­nów Izra­ela zaape­lo­wał o powścią­gli­wość, ponie­waż media dono­si­ły o roz­prze­strze­nia­niu się ulicz­nych ata­ków Żydów na człon­ków mniej­szo­ści arab­skiej, z któ­rych nie­któ­rzy zor­ga­ni­zo­wa­li pro­te­sty w soli­dar­no­ści z Pale­styń­czy­ka­mi ze Stre­fy Gazy.
Żydow­scy Izra­el­czy­cy zaata­ko­wa­li meczet Al-Nour w mie­ście Lod. Rząd izra­el­ski ogło­sił stan wyjąt­ko­wy w Lod, zna­nym rów­nież jako Lydd, gdzie oko­ło jed­na trze­cia popu­la­cji 77 000 to pale­styń­scy oby­wa­te­le Izraela.
Izra­el­ska mło­dzież nisz­czy­ła pale­styń­skie skle­py w Jaf­fie,  żydow­scy miesz­kań­cy ata­ko­wa­li spo­łecz­ność pale­styń­ską w mie­sza­nym mie­ście palestyńsko-żydowskim.

Fil­my udo­stęp­nio­ne w mediach spo­łecz­no­ścio­wych poka­zy­wa­ły izra­el­skich miesz­kań­ców nisz­czą­cych skle­py, któ­re zda­niem użyt­kow­ni­ków Twit­te­ra nale­żą do pale­styń­skich oby­wa­te­li Izraela.

Hamas poin­for­mo­wał, że wystrze­lił kolej­nych 130 rakiet w kie­run­ku izra­el­skich miast Sde­rot, Neti­wot i Asz­ke­lon. Hamas prze­ka­zał w komu­ni­ka­cie, że jest to odpo­wiedź na zabi­cie w śro­dę przez siły izra­el­skie kil­ku przy­wód­ców orga­ni­za­cji, w tym komen­dan­ta jej zbroj­ne­go skrzy­dła w mie­ście Gazie — Bas­se­ma Issy, oraz zbom­bar­do­wa­nie kolej­ne­go wie­żow­ca w Gazie.

W wyni­ku ostrza­łu w Asz­ke­lo­nie ran­ne zosta­ło małe dziec­ko, jest w sta­nie kry­tycz­nym — infor­mu­je agen­cja AFP, powo­łu­jąc się na komu­ni­ka­ty izra­el­skiej poli­cji. Por­tal “Times of Isra­el” poda­je, że w Asz­ke­lo­nie rakie­ty ude­rzy­ły w 14 róż­nych miejsc, w tym w puste przedszkole.