Czy szcze­pion­ka na COVID-19 wpły­wa na cykl menstruacyjny?

W cią­gu minio­nych kil­ku mie­się­cy wie­le kobiet zaszcze­pio­nych nową, szcze­pion­ką prze­ciw­ko­wi­do­wą wypo­wia­da­jąc się w mediach spo­łecz­no­ścio­wych zasta­na­wia się czy ich cięż­kie, bole­sne mie­siącz­ki to efekt szcze­pień, inne są wprost prze­ko­na­ne, że ich cykl men­stru­acyj­ny został zakłó­co­ny przez szcze­pion­kę COVID.

Dr Kate Clan­cy, pro­fe­sor  na Uni­wer­sy­te­cie Illi­no­is w Urba­na-Cham­pa­ign, prze­pro­wa­dzi­ła bada­nia doty­czą­cych men­stru­acji zaszcze­pio­nych kobiet.

„Kole­żan­ka powie­dzia­ła mi, że sły­sza­ła od innych, że ich mie­siącz­ki były bar­dzo obfi­te po szcze­pie­niu. Jestem cie­ka­wa, czy inne kobie­ty też zauwa­ży­ły ​​zmia­ny?” — zapy­ta­ła w lutym za pośred­nic­twem tweeta.

REKLAMA

Jej ory­gi­nal­ny twe­et został udo­stęp­nio­ny pra­wie tysiąc razy, a wie­le kobiet skar­ży­ło się na zmia­ny men­stru­acyj­ne po szcze­pie­niu,  jak krwa­wie­nie po meno­pau­zie i wcze­sne okre­sy roz­po­czy­na­ją­ce się kil­ka dni po zastrzyku.

Gine­ko­lo­dzy twier­dzą jed­nak, że jest za wcze­śnie, aby stwier­dzić, czy ist­nie­je związek.

„Dane, któ­re tam widzia­łem, są aneg­do­tycz­ne — mówi dr Mar­ga­ret Pola­necz­ky, gine­ko­log z Weill Cor­nell Medi­ci­ne w Nowym Jor­ku. „Jest bar­dzo nie­wie­le wnio­sków, któ­re może­my wycią­gnąć na pod­sta­wie samo­opi­sów, z pew­no­ścią  powin­ni­śmy się temu bli­żej przyjrzeć”.

Dr Jen Gun­ter, autor­ka The Vagi­na Bible , mówi, że nie ma jesz­cze kon­kret­nych danych. Pod­czas badań kli­nicz­nych nad szcze­pion­ka­mi COVID nic nie suge­ro­wa­ło, że zabu­rze­nia mie­siącz­ko­wa­nia mogą być efek­tem ubocznym.

„Nie wiem, czy to dla­te­go, że o to nie pyta­no [w bada­niach nad szcze­pion­ka­mi COVID], czy też dla­te­go, że kobie­ty o tym nie mówi­ły” — doda­je dr Pola­necz­ky. „W tym momen­cie musi­my być napraw­dę ostroż­ni, jeśli cho­dzi o domnie­ma­nie przy­czy­ny i skut­ku. Nie­pra­wi­dło­wo­ści mie­siącz­ko­wa­nia są nie­zwy­kle powszech­ne w dowol­nym wie­ku”. Stres, waha­nia masy cia­ła, pro­ble­my z tar­czy­cą, nie­któ­re leki, nie­zdia­gno­zo­wa­na cią­ża i wcze­sna meno­pau­za mogą zmie­nić cykl.„Musimy więc uwa­żać, aby nie zakła­dać przy­czy­ny i skut­ku, kie­dy patrzy­my na dany przy­pa­dek w danym czasie”.

Co może powo­do­wać nie­re­gu­lar­ne okre­sy? Dr Pola­necz­ky wyja­śnia, że ​​w ukła­dzie roz­rod­czym ist­nie­ją mecha­ni­zmy ści­śle zwią­za­ne z ukła­dem odpor­no­ścio­wym. Podob­nie jak inne szcze­pion­ki, szcze­pion­ka COVID gene­ru­je czą­stecz­ki zapal­ne zwa­ne cyto­ki­na­mi i inter­fe­ro­na­mi. „Wie­my, że endo­me­trium maci­cy ma recep­to­ry  tych czą­ste­czek i jest bar­dzo aktyw­nym orga­nem immu­no­re­pre­syj­nym” — wyja­śnia dr Polaneczky.

Na przy­kład, aby zajść w cią­żę, układ odpor­no­ścio­wy musi się przy­tłu­mić, aby umoż­li­wić zarod­ko­wi zagnież­dże­nie się. Hor­mo­ny, któ­re kon­tro­lu­ją te mecha­ni­zmy, zmie­nia­ją się w trak­cie cyklu mie­siącz­ko­we­go. „Moż­na by podej­rze­wać, że reak­cja zapal­na po szcze­pion­ce w jakiś spo­sób wcho­dzi w inte­rak­cję z mecha­ni­zma­mi immu­no­lo­gicz­ny­mi zacho­dzą­cy­mi w maci­cy i w jakiś spo­sób je zabu­rza” — doda­je dr Pola­necz­ky, choć oso­bi­ście w to wąt­pi. „Jeśli tak jest, myślę, że powin­ni­śmy to byli zoba­czyć w bada­niach nad szcze­pion­ką i myślę, że zoba­czy­li­by­śmy to w przy­pad­ku innych szcze­pień [poza szcze­pion­ką prze­ciw­ko COVID]. Jak dotąd tego obserwujemy”.

Pomi­mo plo­tek krą­żą­cych w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, szcze­pion­ka COVID według Ame­ri­can Col­le­ge of Obste­tri­cians and Gyne­co­lo­gi­sts (ACOG) nie powo­du­je bez­płod­no­ści; ACOG uzna­je twier­dze­nia łączą­ce szcze­pion­kę COVID-19 i bez­płod­ność za „bez­pod­staw­ne” i „nauko­wo obalone”.

Co powin­no się zro­bić, jeśli po poda­niu szcze­pion­ki COVID-19 zauwa­ży się zmia­ny cyklu mie­siącz­ko­we­go? Jeśli okres jest nie­co opóź­nio­ny, nie pani­kuj. Nale­ży jed­nak natych­miast poroz­ma­wiać z leka­rzem, jeśli 1) jesteś w cią­ży i doświad­czasz nie­pra­wi­dło­we­go krwa­wie­nia, 2) doświad­cza się krwo­to­ku lub nie­sa­mo­wi­cie obfi­te­go krwa­wie­nia lub 3)  krwa­wie­nia po menopauzie

„Poza tym, jeśli jest to coś w rodza­ju pla­mie­nia lub nie­co póź­nej lub nie­co wcze­snej mie­siącz­ki, i  jeśli utrzy­mu­je się przez cały następ­ny cykl, skon­tak­tuj się z leka­rzem.”  mówi dr Pola­necz­ky. Zwy­kle jeden nie­re­gu­lar­ny okres nie jest powo­dem do niepokoju.

 

za https://www.womenshealthmag.com/