Czas na cało­ty­go­dnio­wą pol­ską szko­łę w Mississaudze

Roz­ma­wia­my z Iwo­ną Mali­now­ską, pre­ze­sem Związ­ku Nauczy­ciel­stwa Pol­skie­go w Kana­dzie o wnio­sku powo­ła­nia do życia w Mis­sis­sau­dze cało­ty­go­dnio­wej szko­ły pod­sta­wo­wej z języ­kiem pol­skim. Szko­ła taka mogła­by się mie­ścić w szko­le St Vin­cent de Paul, zlo­ka­li­zo­wa­nej nie­da­le­ko pol­skie­go kościo­ła św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be. Codzien­nie dzie­ci mia­ły­by lek­cje języ­ka pol­skie­go, a szko­ła dzia­ła­ły­by w ramach kura­to­rium szkół kato­lic­kich i nie była odpłat­na. Inne spo­łecz­no­ści etnicz­ne jak wło­ska czy ukra­iń­ska takie szko­ły od daw­na posia­da­ją. Obec­nie cho­dzi o to by jak naj­wię­cej rodzi­ców, któ­rzy chcie­li­by wysłać dzie­ci do takiej szko­ły pod­pi­sa­ło pety­cję, jaką zna­leźć moż­na m.in. na stro­nach Facebooka
https://www.facebook.com/polishLanguageProgram