Tek­sas zaka­zu­je abor­cji nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci z biją­cym sercem

13 maja  Senat Texa­su zatwier­dził Heart­be­at Bill, SB 8 autor­stwa sena­to­ra Bry­an Hughes ( R‑Mineola) i spon­so­ro­wa­na przez Repre­zen­tan­ta Shel­by Slaw­son (R‑Stephenville).

Usta­wa zosta­ła prze­gło­so­wa­na przez ponad­par­tyj­ne gło­so­wa­nie 18–12 i jest teraz w dro­dze do guber­na­to­ra Gre­ga Abbot­ta do pod­pi­su. Pra­wo mia­ło­by wejść w życie 1 wrze­śnia 2021 r.

Guber­na­tor Greg Abbott już dwu­krot­nie poświad­czał we wpi­sach na Twit­te­rze, że pod­pi­sze usta­wę Texas Heartbeat.

„Bicie ser­ca jest uni­wer­sal­ną ozna­ką życia i dla­te­go tak wie­lu Tek­sań­czy­ków uwa­ża, że ​​gdy zosta­nie wykry­te bicie ser­ca nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka, nale­ży je chronić.

Po pod­pi­sa­niu usta­wy Texas Heart­be­at Act   abor­cje już po sze­ściu tygo­dniach życia pło­do­we­go, kie­dy bicie ser­ca nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka  moż­na wykryć meto­da­mi zgod­ny­mi ze stan­dar­do­wą prak­ty­ką medycz­ną. sta­ną się niemożliwe.

Usta­wa nakła­da rów­nież odpo­wie­dzial­ność cywil­ną na leka­rza doko­nu­ją­ce­go abor­cji po wykry­ciu bicia ser­ca oraz za pomoc­nic­two w abor­cji. SB 8 upo­waż­nia oby­wa­te­li do wno­sze­nia pozwów cywil­nych w celu wyeg­ze­kwo­wa­nia pra­wa doty­czą­ce­go bicia serca.

Texas Heart­be­at Act jest nowa­tor­skim podej­ściem, pozwa­la­ją­cym oby­wa­te­lom pocią­gać abor­cjo­ni­stów do odpo­wie­dzial­no­ści w dro­dze pry­wat­nych pro­ce­sów sądo­wych. Żad­ne pra­wo uchwa­lo­ne przez inne pań­stwo nie przy­ję­ło takiej stra­te­gii. Ponad­to usta­wa nie karze kobiet, któ­re pod­da­ją się aborcji.

za life­si­te News