Eme­ry­tu­ra do 2,5 tys. PLN bez podat­ku — Nowy Pol­ski Ład

 

Nowy II próg podat­ko­wy, dopła­ty do miesz­kań, domy do 70 m kw. bez pozwo­leń, jed­na for­ma zatrud­nie­nia, któ­ra ma zli­kwi­do­wać tzw. umo­wy śmie­cio­we — to część zało­żeń Pol­skie­go Ładu, nazy­wa­ne­go wcze­śniej Nowym Ładem, któ­ry w sobo­tę zapre­zen­to­wa­li poli­ty­cy Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści. Pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki mówił o pię­ciu głów­nych fila­rach pro­gra­mu. — Pro­gram to obszer­ny, moż­na powie­dzieć wiel­ki — stwier­dził nato­miast Jaro­sław Kaczyński.

Nowy Ład zapo­wia­da­ny był przez poli­ty­ków obo­zu rzą­dzą­ce­go od mie­się­cy. Przed pre­zen­ta­cją Nowy Ład zmie­nił się w Pol­ski Ład.

Cały doku­ment tutaj

- To kom­plek­so­wa stra­te­gia PiS. Głów­ny cel to prze­zwy­cię­że­nie skut­ków pan­de­mii – stwier­dzi­li pro­wa­dzą­cy pre­zen­ta­cję Pol­skie­go Ładu. Tłu­ma­czy­li, że licz­ba infek­cji spa­da, a licz­ba zacze­pio­nych osób rośnie, więc to “naj­wyż­szy czas”, by ogło­sić zało­że­nia programu.

Jako pierw­szy z kie­row­nic­twa PiS głos zabrał pre­zes Jaro­sław Kaczyński.

- Pro­gram to obszer­ny, moż­na powie­dzieć wiel­ki. Został sfor­mo­wa­ny nie­daw­no, dzi­siaj po róż­nych przy­go­dach, będzie przed­sta­wio­ny Pola­kom. Cze­mu teraz? Otóż wszyst­ko wska­zu­je na to, że się koń­czy pan­de­mia — stwierdził.

Nazwa ona do słyn­ne­go ame­ry­kań­skie­go “New Deal”, ale jed­no­cze­śnie ma pod­kre­ślać pol­skie wartości.
Nowy Pol­ski Ład ma zmie­nić m.in. kwe­stię finan­sów służ­by zdro­wia, miesz­kań czy finan­sów Pola­ków. Przed­sta­wia­nie szcze­gó­łów Jaro­sław Kaczyń­ski zaczął od medycyny.

- Na ochro­nę zdro­wia pie­nię­dzy jest zawsze za mało. W cią­gu ostat­nich lat wydat­ki zosta­ły zna­czą­co zwięk­szo­ne, ale to cią­gle za mało. Chce­my już w 2026 roku osią­gnąć 6 proc. PKB., zaś w 2027 osią­gnąć 7 proc. PKB — zapo­wie­dział szef PiS.

Będzie też fun­dusz dla tych, któ­rzy padli ofia­rą lekar­skich błę­dów czy 24-godzin­ne dyżu­ry w każ­dym powiecie.

Kolej­nym punk­tem Nowe­go Ładu, któ­ry poru­szył Jaro­sław Kaczyń­ski, były kwe­stie podat­ków, płac i eme­ry­tur. - Likwi­du­je­my degre­syw­ny sys­tem podat­ko­wy, ale pod­no­si­my też kwo­tę wol­ną od podat­ku do 30 tys. – powie­dział pre­zes PiS.

- Ci, któ­rzy zara­bia­ją do 120 tys. zł rocz­nie, będą też mie­li dopła­tę, choć nie­wiel­ką, czy­li zmniej­sze­nie podat­ku. Potem będzie ina­czej – ale to wła­śnie będzie spra­wie­dli­we — stwier­dził Kaczyński.

 II próg podat­ko­wy wzro­śnie z 85 tys. zł do 120 tys. zł. — To pierw­sza taka pod­wyż­ka od 12 lat. Nie zapo­mi­na­my więc też o naj­le­piej zara­bia­ją­cych — dodał.

Lider Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści zapo­wie­dział tak­że dąże­nie do tego, by stwo­rzyć jeden model kon­trak­tu pra­cy. — Chce­my zli­kwi­do­wać umo­wy śmie­cio­we — uściślił.

Na zmia­nach zyskać mają też milio­ny eme­ry­tów w Polsce. 

Nowy Pol­ski Ład to eme­ry­tu­ra bez podat­ku dla milio­nów osób.
Zmia­na obej­mie więk­szość eme­ry­tów. Rocz­nie zyskać mogą nawet wię­cej niż na 13. czy 14. eme­ry­tu­rze. Od eme­ry­tu­ry do 2.5 tys. PLN nie będzie podatku

Nowy Pol­ski Ład to zmia­na dla kil­ku milio­nów pol­skich emerytów.

W rok moż­na więc zyskać ponad 2 tys. zł. To wię­cej niż wyno­si dodat­ko­wa 14. eme­ry­tu­ra wypła­ca­na w tym roku.

Jeśli ktoś ma 1500 zł eme­ry­tu­ry, to zyska dodat­ko­wo 87 zł mie­sięcz­nie. Przy 2 tys. zł to dodat­ko­we 141 zł do prze­le­wu z ZUS.

Zgod­nie z zapo­wie­dzią Pol­skie­go Ładu zmia­ny podat­ko­we mia­ły­by wejść w życie od począt­ku 2022 roku.

Pre­zes PiS zapo­wie­dział, że istot­na w Pol­skim Ładzie będzie tak­że kwe­stia miesz­kań. – Będzie moż­li­wość uzy­ska­nia gwa­ran­cji ban­ko­wej na 100 tys. zł – powie­dział Kaczyński.

Dodał, że to ma pomóc mło­dym wziąć kre­dy­ty miesz­ka­nio­we. Pań­stwo będzie też spła­ca­ło część kre­dy­tów dla tych, któ­rzy mają dzie­ci. Przy dru­gim dziec­ku będzie to np. 20 tys. zł.

Zmia­ny mają dotknąć tak­że budow­nic­twa jed­no­ro­dzin­ne­go. Domy do 70 m kw. będzie moż­na budo­wać bez pozwo­le­nia, bez księ­gi, bez kie­row­ni­ka budo­wy, tyl­ko na zawia­do­mie­nie. Jak powie­dział, to będzie bar­dzo waż­ne zwłasz­cza dla miesz­kań­ców wsi.

Nie jest jed­nak tak, że Nowy Ład to same korzy­ści. Stra­cą przede wszyst­kim przed­się­bior­cy. Zyska­ją tyl­ko oso­by na samo­za­trud­nie­niu z pen­sją do 6 tys. zł brutto.

- Zmia­ny, któ­re zosta­ły zapo­wie­dzia­ne, z pew­no­ścią spo­wo­du­ją obni­że­nie popu­lar­no­ści tzw. samozatrudnienia.

Szef PiS zapo­wie­dział usta­wę o rodzin­nym gospo­dar­stwie rol­nym. – Będzie moż­li­wość prze­ka­za­nia gospo­dar­stwa bez zby­wa­nia go   — My pol­ską wieś sza­nu­je­my i wie­my, że osią­gnię­cie rów­no­ści to jesz­cze cel nie­osią­gnię­ty — powie­dział Kaczyński.

Pol­skie wsie i mia­stecz­ka mają zmie­nić tak­że inwe­sty­cje. — 4 tysią­ce świe­tlic, 300 boisk i base­ny. Poza tym 3600 boisk do reno­wa­cji i rewitalizacji

- Chce­my umac­niać naszą toż­sa­mość i kul­tu­rę – mówi Kaczyń­ski. Zapo­wie­dział usta­wę, któ­ra zapew­ni sta­tus zawo­do­wy arty­stom. Pre­zes PiS powie­dział, że może objąć ok. 60 tys. osób. – Czę­sto takie oso­by nie mają np. skła­dek eme­ry­tal­nych. My chce­my to zmie­nić, ale chce­my też, żeby zmie­ni­ła się pozy­cja spo­łecz­na takich osób.

- Będzie­my odbu­do­wy­wać zam­ki, pała­ce, m.in. Pałac Saski w War­sza­wie – powie­dział Kaczyń­ski. Dodał, że będą też nowe muzea.

Zmia­ny mają dotknąć tak­że pro­gra­mu naucza­nia. — W szko­łach śred­nich wpro­wa­dzi­my naukę histo­rii dwo­ma nur­ta­mi tzn. histo­rię powszech­ną i histo­rię Pol­ski. Dla każ­de­go z tych nur­tów będzie prze­zna­czo­ne 2–3, może wię­cej godzin w cią­gu tygo­dnia. Będzie to ogrom­na zmia­na — zapo­wie­dział pre­zes PiS.

Pre­zen­tu­jąc Pol­ski Ład, pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki wymie­nił pięć głów­nych fila­rów, na któ­rych ma się on opierać.

Pierw­szy filar to służ­ba zdrowia.
Dru­gi filar to bar­dziej spra­wie­dli­wy sys­tem podatkowy.
Trze­ci filar to eme­ry­tu­ra do 2,5 tys. zł bez podat­ku, lep­sze życie dla seniorów.
Czwar­ty filar to tema­ty­ka mieszkaniowa.
Pią­ty filar to wiel­ki pro­gram inwestycyjny.
— Po raz pierw­szy mamy szan­sę, żeby śred­nia pol­ska rodzi­na żyła za kil­ka, kil­ka­na­ście lat na pozio­mie boga­tych państw Euro­py. Ten cel jest w zasię­gu ręki – mówił premier.

Pre­mier zapo­wie­dział tak­że dodat­ko­we wspar­cie dla rodzin w pierw­szych 3 latach po naro­dzi­nach dziec­ka. — Wpro­wa­dzi­my rodzin­ny kapi­tał opie­kuń­czy — 12 tys. zł do wyko­rzy­sta­nia mię­dzy 12 a 36 mie­sią­cem życia dziec­ka — mówił pre­mier. Pod­kre­ślał jed­nak, że doty­czy to dru­gie­go i kolej­ne­go dziecka.

Pre­mier zdra­dził też nie­co wię­cej na temat wspar­cia przy kup­nie miesz­ka­nia. — Mnó­stwo jest przy­pad­ków, że ktoś ma zdol­ną kre­dy­to­wą, ale nie stać go na wkład wła­sny. Dla­te­go pań­stwo sfi­nan­su­je wkład wła­sny do 100 tys. zł, do 40 proc. war­to­ści miesz­ka­nia. To pomo­że szyb­ko kupić miesz­ka­nie – mówi premier.

W ramach pią­te­go fila­ru Mate­usz Mora­wiec­ki zapo­wie­dział sze­reg inwe­sty­cji. Fun­dusz inwe­sty­cyj­ny ma wyno­sić kil­ka­dzie­siąt miliar­dów zło­tych rocz­nie. Pie­nią­dze mają pocho­dzić z Unii i z budże­tu pań­stwa. Pre­mier zapo­wie­dział tu m.in. inwe­sty­cje dro­go­we, w infra­struk­tu­rę 5G czy budo­wy cie­płow­ni w “nawet 120 miastach”.

Na koniec pre­zen­ta­cji lide­rzy wszyst­kich par­tii Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy pod­pi­sa­li dekla­ra­cję pro­gra­mo­wą. Poza Jaro­sła­wem Kaczyń­skim, Zbi­gnie­wem Zio­brą i Jaro­sła­wem Gowi­nem zro­bi­li to też pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki i mar­sza­łek Sej­mu Elż­bie­ta Witek.

- Bar­dzo dzię­ku­ję naszym koali­cjan­tom. Jest tu pięć pod­pi­sów, ale wie­rzę, że będzie ich jesz­cze wię­cej, że będzie to szer­szy pro­gram – powie­dział na koniec pre­zes Kaczyński.

Swój czas pod­czas pre­zen­ta­cji Pol­skie­go Ładu miał rów­nież Zbi­gniew Zio­bro, któ­ry zabrał głos na tema­ty praw­ne. Zapo­wie­dział m.in. szyb­sze ścią­ga­nie alimentów.