Moż­li­wość samo­dziel­nej decy­zji o zaszcze­pie­niu się dzie­ci w wie­ku 12 lat i wię­cej to kolej­ny pre­ce­dens zwłasz­cza, że doty­czy szcze­pion­ki auto­ry­zo­wa­nej na kana­dyj­skim ryn­ku na pod­sta­wie tzw przej­ścio­we­go naka­zu — Inte­rim Order — komen­tu­je Andrzej Kumor — To kolej­ny krok na dro­dze do pozba­wie­nia zna­cze­nia wycho­wa­nia w domu i pod­wa­że­nia auto­ry­te­tu rodziców.

Reklama