Rząd pre­mie­ra For­da przy­go­to­wu­je się do zastą­pie­nia głów­ne­go leka­rza prowincji.

Zgod­nie z nie­dziel­nym komu­ni­ka­tem pra­so­wym rzą­du Dr Kie­ran Moore ma prze­jąć ste­ry urzę­du od dr Davi­da Wil­liam­sa 26 czerwca,

Od 2011 roku Moore był głów­nym leka­rzem w King­ston, Fron­te­nac, Len­nox i Addington .

REKLAMA

Wil­liams, któ­ry jest głów­nym  leka­rzem w pro­win­cji od 2016 roku, spo­tkał się z dużą kry­ty­ką z powo­du domnie­ma­ne­go igno­ro­wa­nia zagro­żeń zwią­za­nych z pan­de­mią COVID-19.

Nie­daw­no pre­mier Doug Ford zigno­ro­wał zale­ce­nie Wil­liam­sa, aby ponow­nie otwo­rzyć szko­ły na ostat­ni mie­siąc roku szkol­ne­go. TYm­cza­sem jesz­cze w listo­pa­dzie ubie­głe­go roku Ford twier­dził: „Nie wie­rzę w zmia­nę part­ne­ra do tań­ca w środ­ku tań­ca, zwłasz­cza gdy jest świet­nym tancerzem”.

Wil­liams ma przejść na eme­ry­tu­rę 25 czerw­ca. Mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott podzię­ko­wa­ła mu za jego służbę.