Kana­dyj­ska fla­ga na Peace Tower w Otta­wie zosta­ła w nie­dzie­lę opusz­czo­na do poło­wy, po tym jak w miej­scu daw­nej szko­ły rezy­denc­kiej w Kam­lo­ops, B.C., odkry­to cia­ła 215 dzie­ci. Depar­ta­ment ds. dzie­dzic­twa naro­do­we­go oświad­czył, że fla­gi na wszyst­kich budyn­kach fede­ral­nych pozo­sta­ną opusz­czo­ne do poło­wy do odwo­ła­nia, by uczcić pamięć o tysią­cach dzie­ci, któ­re zosta­ły wysła­ne do szkół rezy­denc­kich i już nigdy nie wró­ci­ły do swo­ich rodzin, oraz by uho­no­ro­wać rodzi­ny, któ­rych życie zmie­ni­ło się na zawsze.

Wódz ple­mie­nia Tk’emlúps te Secwépemc, Rosan­ne Casi­mir, powie­dzia­ła, że potrze­ba cze­goś wię­cej niż sym­bo­licz­nych gestów, by odnieść się do tra­ge­dii. Zazna­czy­ła, że dobrze, że rząd fede­ral­ny czy­ni takie gesty i chce oka­zy­wać wspar­cie, ale trze­ba by było powie­dzieć o odpo­wie­dzial­no­ści za tra­ge­dię Tk’emlúps te Secwépemc i wszyst­kich poszko­do­wa­nych rodzin.

Fla­gi opusz­czo­no do poło­wy na budyn­kach par­la­men­tów Kolum­bii Bry­tyj­skiej i Mani­to­by, a tak­że w Mont­re­alu, Edmon­ton i w wie­lu miej­scach w Onta­rio. Bur­mistrz Otta­wy, Jim Wat­son, powie­dział, że te na ratu­szu będą opusz­czo­ne tak dłu­go, by uczcić pamięć o każ­dym dziec­ku przez pół godziny.

reklama

Aby pomóc oso­bom, któ­re prze­szły przez szko­ły rezy­denc­kie lub w inny spo­sób zosta­ły poszko­do­wa­ne przez ten sys­tem, utwo­rzo­no info­li­nię Natio­nal Indian Resi­den­tial Scho­ol Cri­sis Line. Linia dzia­ła przez całą dobę. Dzwo­niąc pod numer 1–866 925‑4419 moż­na sko­rzy­stać z pomo­cy psy­cho­lo­gicz­nej, dorad­ców lub otrzy­mać skie­ro­wa­nie do odpo­wied­nich specjalistów.