5 maja rząd fede­ral­ny nało­ży  cła na impor­to­wa­ne meble tapi­ce­ro­wa­ne z Wiet­na­mu i Chin do wyso­ko­ści 295 procent

Otta­wa nało­ży­ła cła po tym, jak  kana­dyj­scy pro­du­cen­ci skar­ży­li się, że pro­duk­ty z Wiet­na­mu i Chin są impor­to­wa­ne do Kana­dy po cenach dumpingowych.

Według danych rzą­do­wych co roku spro­wa­dza się do Kana­dy tapi­ce­ro­wa­ne sofy i krze­sła obję­te nowy­mi tary­fa­mi o war­to­ści oko­ło 475 milio­nów dola­rów, z któ­rych więk­szość pocho­dzi z Chin.

Reklama

Jesz­cze 20 lat temu kana­dyj­scy pro­du­cen­ci pro­du­ko­wa­li znacz­nie ponad poło­wę pro­duk­tów sprze­da­wa­nych w kra­ju. Dziś jest to zale­d­wie jed­na szósta.

Wpro­wa­dze­nie ceł spo­wo­do­wa­ło nagłe kil­ku­krot­ne pod­wyż­ki cen w sklepach.

Nało­żo­ne tary­fy mają cha­rak­ter wstęp­ny, co ozna­cza, że ​​moż­na je pod­nieść, obni­żyć lub cał­ko­wi­cie znieść, gdy rząd zakoń­czy docho­dze­nie w tej spra­wie . Ale jasne jest, że rząd uznał, iż dum­ping sta­no­wi problem.Na razie kana­dyj­scy hur­tow­ni­cy kasu­ją zło­żo­ne już zamó­wie­nia w związ­ku ze spad­kiem sprzedaży.

Dino Cola­lil­lo, wła­ści­ciel Edge­wo­od Fur­ni­tu­re w Wood­brid­ge w Onta­rio, mówi, że cie­szy się, że rząd w koń­cu wkro­czył, aby pomóc pro­du­cen­tom takim jak on. ale jest to 10 lat za póź­no — powie­dział w wywiadzie.

Kana­dyj­ski prze­mysł pro­duk­cji mebli został nie­mal cał­ko­wi­cie znisz­czo­ny przez zalew taniej pro­duk­cji z innych krajów.