Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych pole­ci­ło w czwar­tek Amba­sa­dzie RP w Ber­li­nie pod­ję­cia dzia­łań w spra­wie nie­miec­kiej rekla­my „Nowa Polka babci”.

Z uwa­gi na licz­ne donie­sie­nia pra­so­we oraz gło­sy obu­rze­nia pol­skich i nie­miec­kich oby­wa­te­li, infor­mu­ją­cych o obraź­li­wej noszą­cej zna­mio­na rasi­stow­skie, kam­pa­nii rekla­mo­wej nie­miec­kiej agen­cji porad­nic­twa i pośred­nic­twa opie­kuń­cze­go, kie­row­nic­two Mini­ster­stwa Spraw Zagra­nicz­nych RP pole­ci­ło Amba­sa­dzie RP w Ber­li­nie spraw­dze­nie, czy rze­czy­wi­ście taka kam­pa­nia ma miej­sce, i czy w ramach tej kam­pa­nii naru­sza­ne są inte­re­sy i dobre imię oby­wa­te­li pol­skich pra­cu­ją­cych w Niem­czech, a w razie potwier­dze­nia tego rodza­ju fak­tów pod­ję­cie sto­sow­nych dzia­łań – poin­for­mo­wa­ło w czwar­tek MSZ.

reklama

Pol­ska pla­ców­ka dyplo­ma­tycz­na w Ber­li­nie usta­li­ła, że wspo­mnia­na agen­cja posłu­gi­wa­ła się slo­ga­nem rekla­mo­wym „Oma’s neue Polin!” (po pol. „Nowa Polka bab­ci”) rów­nież w bie­żą­cym roku. Potwier­dzi­ła to rów­nież kan­ce­la­ria adwo­kac­ka CBH Recht­san­wäl­te, któ­ra wystę­pu­je w imie­niu agen­cji, i w piśmie z 31 maja 2021 r. infor­mu­je nas, że jej „klient rekla­mu­je się na auto­bu­sach komu­ni­ka­cji miej­skiej w Olden­bur­gu od kwiet­nia ubie­głe­go roku do dziś”.

Nie­miec­ka fir­ma nie tyl­ko nie widzi w tym slo­ga­nie nic obraź­li­we­go, ale wręcz prze­ciw­nie, twier­dzi ona, że hasło rekla­mo­we odda­je w peł­ni nie­miec­ką rze­czy­wi­stość i w związ­ku z tym nie zamie­rza nic w tej sytu­acji zmieniać.

Zdję­cie kon­tro­wer­syj­nej rekla­my zosta­ło opu­bli­ko­wa­ne na twit­te­ro­wym kon­cie Pfle­ge Professionell.

„Nowy gol­den retrie­ver Han­ne­sa”, „Nowe Audi mamy”, „Nowe Play­sta­tion Sabi­ne”, „Nowa Polka bab­ci!” – Są dni, kie­dy z rana moż­na zwy­mio­to­wać. Kie­dy zamie­niasz ludzi w przed­mio­ty lub doby­tek… – czy­ta­my we wpisie.

Obrzy­dli­we, bio­rąc pod uwa­gę rów­nież naj­now­szą histo­rię Nie­miec. Wysła­łem go od razu na adres werberat@werberat.de – kto to robi? Rów­nież: wiel­kie podzię­ko­wa­nia dla wszyst­kich zagra­nicz­nych pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia i opie­ki spo­łecz­nej! – napi­sał w komen­ta­rzu jeden z internautów.

za Kresy.pl/MSZ