Autor: Piotr Gier­tych — prze­wod­ni­czą­cy Rady Fun­da­cji Orszak Trzech Króli
Opra­co­wa­nie: Maria Szpa­raW 2011 roku po raz pierw­szy w kate­drze pra­skiej w War­sza­wie dziew­czę­ta wraz z rodzi­ca­mi uło­ży­ły dywan kwia­to­wy na pro­ce­sję Boże­go Cia­ła. Był to dar ze szcze­re­go ser­ca. Cicha, pięk­na i omo­dlo­na pra­ca w upięk­sza­niu świą­ty­ni była darem w podzię­ce za wie­le łask, któ­re Bóg zsy­ła na nas wszyst­kich. Zwy­czaj ten powta­rza­ny jest nie­prze­rwa­nie już dzie­sięć lat. Dziew­czę­ta, któ­re bra­ły udział w pierw­szej ini­cja­ty­wie mia­ły lat osiem, teraz są już peł­no­let­nie i trak­tu­ją ten pro­jekt jako swój. To one zaj­mu­ją się wszyst­kim: logi­sty­ką, zbie­ra­niem kwia­tów i gałą­zek, ukła­da­niem ich na posadz­ce oraz pro­jek­to­wa­niem wzo­rów. Dziew­czę­ta te zarzą­dza­ją gru­pą młod­szych i anga­żu­ją się w orga­ni­za­cję prze­rwy. We wszyst­kim poma­ga­ją doro­śli, ale jest to pro­jekt, któ­ry anga­żu­je dziew­czę­ta na prze­strze­ni wie­lu lat.

Zdję­cia pocho­dzą z archi­wum Fun­da­cji Orszak Trzech Króli

Ksiądz biskup w podzię­ce za two­rze­nie dywa­nu odwie­dził szko­łę Stru­mie­nie Sto­wa­rzy­sze­nia Ster­nik, do któ­rej cho­dzi więk­szość dziew­czyn zaan­ga­żo­wa­nych w pro­jekt. A pro­boszcz kate­dry poda­ro­wał dziew­czę­tom kopię róży, któ­rą św. Jan Paweł II ofia­ro­wał Mat­ce Bożej Czę­sto­chow­skiej. Zło­ta róża wraz z pięk­ną iko­ną zosta­ły umiesz­czo­ne w prze­no­śnej kaplicz­ce, któ­ra wędru­je wśród rodzin zaan­ga­żo­wa­nych w two­rze­nie dywa­nu. Przy tej kaplicz­ce całe rodzi­ny odma­wia­ją róża­niec. Dziew­czę­ta wraz ze swo­imi rodzi­na­mi uda­ły się w piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy, któ­rą samo­dziel­nie przy­go­to­wa­ły. Uda­ły się w nią, aby pokło­nić się Mat­ce Bożej i tam doko­nać poświę­ce­nia poda­ro­wa­nej kaplicz­ki, iko­ny i róży. W ten spo­sób zaan­ga­żo­wa­nie wie­lu osób w Boże Cia­ło sta­ło się dużo większe.
Powsta­ła stro­na www.bozecialo.info.pl, na któ­rej moż­na zna­leźć wie­le cen­nych uwag doty­czą­cych two­rze­nia dywa­nów. Dwa lata temu został nagra­ny film instruk­ta­żo­wy o two­rze­niu dywa­nów. Dzię­ki tej pro­mo­cji rok temu było już kil­ka­dzie­siąt dywa­nów kwia­to­wych w wie­lu para­fiach w Pol­sce. Mamy nadzie­ję, że ini­cja­ty­wa się rozwinie.
Tech­ni­ka two­rze­nia dywa­nów zosta­ła zaczerp­nię­ta z Arun­del w hrab­stwie Sus­sex w połu­dnio­wej Anglii. Tam­tej­si hra­bio­wie pozo­sta­li wier­ni wie­rze kato­lic­kiej i nigdy nie prze­szli na angli­ka­nizm. Angli­ka­nie zaka­za­li publicz­nych mani­fe­sta­cji wia­ry kato­lic­kiej, orga­ni­za­to­rzy musie­li więc prze­nieść pro­ce­sje w mury kate­dry. Dla uczcze­nia Pana Jezu­sa i dla zazna­cze­nia, że jest to wędrów­ka zastę­pu­ją­ca spa­cer po uli­cach mia­sta, na całej posadz­ce kate­dry two­rzo­ny jest dywan z kwia­tów, któ­ry pięk­nie ozda­bia świą­ty­nię. Każ­da gru­pa para­fial­na może zre­ali­zo­wać taki pro­jekt, gdyż tech­ni­ka jest sto­sun­ko­wo prosta.
Prócz dywa­nów kwia­to­wych pro­mo­wa­ne są tak­że śpiew­ni­ki na pro­ce­sję, któ­re poma­ga­ją wier­nym lepiej włą­czyć się w śpiew. Śpiew­ni­ki poda­ro­wu­ją świec­cy, któ­rym zale­ży na roz­wi­ja­niu poboż­no­ści wśród wier­nych. W tym roku takie śpiew­ni­ki otrzy­ma ponad trzy­sta para­fii, w tym oczy­wi­ście kate­dra war­szaw­sko-pra­ska. Nie­któ­rzy mece­na­si poda­ro­wu­ją śpiew­ni­ki do wszyst­kich para­fii z dane­go mia­sta. W ten spo­sób zosta­ło obję­tych mece­na­tem już pięt­na­ście miast w Pol­sce. A są to cza­sa­mi duże mia­sta, takie jak Szcze­cin, Bia­ły­stok, Radom, Sie­dl­ce czy Gorzów Wiel­ko­pol­ski. Śpiew­ni­ki zawie­ra­ją pod­sta­wo­we pie­śni, ale tak­że przy­po­mi­na­ją o nie­któ­rych zwy­cza­jach eucha­ry­stycz­nych. Moż­na w nich tak­że zna­leźć krót­kie infor­ma­cje o cudach eucha­ry­stycz­nych, któ­re mia­ły miej­sce w ostat­nim cza­sie w Polsce.
W tym roku po raz pierw­szy uru­cho­mio­ny został pro­jekt mapu­ją­cy loka­li­za­cje para­fii uczest­ni­czą­cych w pro­po­no­wa­nych przez Fun­da­cję ini­cja­ty­wach: Pro­ce­sja ze śpiew­ni­kiem oraz Dywa­ny kwia­to­we. Inte­rak­tyw­na mapa zosta­ła przy­go­to­wa­na przez Fun­da­cję Mise­ri­cors wraz z Fun­da­cją Orszak Trzech Kró­li. Z mapy tej moż­na sko­rzy­stać na plat­for­mie https://getmercy.org/bozecialo.
Wię­cej infor­ma­cji na www.bozecialo.info.pl.