JBS gigant pro­du­ku­cji mię­snej ogło­sił w czwar­tek, że wzno­wił nor­mal­ne ope­ra­cje we wszyst­kich swo­ich  zakła­dach po ata­ku ran­som­wa­re, któ­ry spa­ra­li­żo­wał pro­duk­cję, doda­jąc, że ocze­ku­je, iż  do koń­ca przy­szłe­go tygo­dnia nad­ro­bi stra­ty pro­duk­cyj­ne. W czwart­ko­wym oświad­cze­niu JBS powie­dział, że wszyst­kie jego zakła­dy są teraz w peł­ni ope­ra­cyj­ne, co zawdzię­cza „szyb­kiej reak­cji, solid­nym sys­te­mom IT i ekryp­to­wa­nym kopiom na zapa­so­wych ser­we­rach” . „Prze­stęp­cy nigdy nie byli w sta­nie uzy­skać dostę­pu do naszych pod­sta­wo­wych sys­te­mów, co znacz­nie zmniej­szy­ło imoż­li­wość wyrzą­dze­nia szkód, powie­dział Andre Nogu­eira, dyrek­tor gene­ral­ny JBS USA. „Dzi­siaj mamy szczę­ście, że wszyst­kie nasze zakła­dy na całym świe­cie dzia­ła­ją z nor­mal­ną wydaj­no­ścią i kon­cen­tru­je­my się na wypeł­nia­niu nasze­go zada­nia pro­du­ko­wa­nia wyso­kiej jako­ści bez­piecz­nej żywności ”.

Zastęp­ca sekre­ta­rza pra­so­we­go Bia­łe­go Domu Kari­ne Jean-Pier­re powie­dzia­ła 1 czerw­ca, że ​​admi­ni­stra­cja uwa­ża, iż ​​atak ran­som­wa­re na JBS jest praw­do­po­dob­nie powią­za­ny z rosyj­ską orga­ni­za­cją przestępczą.

W czwart­ko­wym oświad­cze­niu cyto­wa­nym przez The Hill ame­ry­kań­ski Depar­ta­ment Rol­nic­twa (USDA) stwier­dził, że cybe­ra­tak praw­do­po­dob­nie nie spo­wo­du­je poważ­nych zakłóceń.

Reklama

USDA doda­ło, że incy­dent z opro­gra­mo­wa­niem ran­som­wa­re pod­kre­śla sła­bo­ści „skon­so­li­do­wa­ne­go” sys­te­mu zaopa­trze­nia w żyw­ność, jed­no­cze­śnie zachę­ca­jąc do inwe­sty­cji w celu zwięk­sze­nia odpor­no­ści na cybe­ra­ta­ki  na sys­tem dys­try­bu­cji żywności.

Bia­ły Dom w liście z 3 czerw­ca ostrzegł lide­rów biz­ne­su  o rosną­cym ryzy­ku ata­ków ran­som­wa­re, wzy­wa­jąc do wzmoc­nie­nia cyfro­wych środ­ków bezpieczeństwa.

„Zagro­że­nia są poważ­ne i rosną” – powie­dzia­ła Anne Neu­ber­ger, dorad­ca ds. cyber­bez­pie­czeń­stwa w Radzie Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go, w liście otrzy­ma­nym przez media.

Pora­dy Neu­ber­ge­ra dla firm obej­mu­ją  prze­cho­wy­wa­nie kopii zapa­so­wych danych w try­bie offli­ne, upew­nia­nia się, że sys­te­my są nie­zwłocz­nie aktu­ali­zo­wa­ne, wzmac­nia­nia zespo­łów ds. bez­pie­czeń­stwa oraz wzmac­nia­nia zapór fire­wall mię­dzy sie­cia­mi ope­ra­cyj­ny­mi a Internetem.

Ostrze­że­nie Bia­łe­go Domu poja­wia się po kil­ku nie­daw­nych gło­śnych cybe­ra­ta­kach, w tym jed­nym wymie­rzo­nym w ruro­ciąg Colo­nial  co dopro­wa­dzi­ło do wstrzy­ma­nia prze­sy­łu i nie­do­bo­rów benzyny.