Wła­dze Onta­rio ponow­nie zwró­ci­ły się do rzą­du fede­ral­ne­go o wzmoc­nie­nie egze­kwo­wa­nia zabez­pie­cze­nia gra­nic, twier­dząc, że prze­do­sta­wa­nie się przez nie bar­dziej zakaź­nych warian­tów COVID-19 zwłasz­cza zna­ne­go z Indii warian­tu del­ta zagra­ża pla­no­wi ponow­ne­go otwar­cia prowincji.

W liście do swo­ich fede­ral­nych odpo­wied­ni­ków mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott i mini­ster spraw wewnętrz­nych Sylvia Jones przed­sta­wi­ły oba­wy pro­win­cji doty­czą­ce ryzy­ka podró­ży mię­dzy­na­ro­do­wych pod­czas trze­ciej fali pandemii.

Wezwa­ły do wpro­wa­dze­nia fede­ral­ne­go wymo­gu, aby odwie­dza­ją­cy z zagra­ni­cy przed­sta­wia­li dowód szcze­pie­nia i pod­da­wa­li się testo­wi na COVID-19 po przyjeździe.

reklama

Ape­lu­ją, by w przy­pad­ku podróż­nych, któ­rzy nie zosta­li zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko COVID-19, nale­ży wpro­wa­dzić sil­niej­szy sys­tem kwarantanny,

„Onta­rio zobo­wią­zu­je się do współ­pra­cy z wami, aby zro­bić wszyst­ko, aby chro­nić Kana­dyj­czy­ków przed pan­de­mią obec­nych warian­tów i przed przy­szły­mi warian­ta­mi” – czy­ta­my w liście.

„Ape­lu­je­my o zwró­ce­nie uwa­gi na te oba­wy i pod­ję­cie dzia­łań w celu sku­tecz­ne­go zabez­pie­cze­nia naszych granic”.