Kana­dyj­skie linie lot­ni­cze ofe­ru­ją loty po cenach, do tej pory niespotykanych,

Lot Westje­tem w jed­ną stro­nę z Toron­to do Cal­ga­ry kosz­tu­je obec­nie 117 dola­rów. Lot z Toron­to do Van­co­uver kosz­tu­je tyl­ko oko­ło 10 dola­rów więcej.

Tym­cza­sem lot bez prze­sia­dek z Toron­to do Kelow­na kosz­tu­je tyl­ko oko­ło 134 dol..

reklama

Na stro­nie inter­ne­to­wej Air Cana­da i Westjet moż­na zoba­czyć, że takie ceny wyda­ją się obo­wią­zy­wać co naj­mniej do koń­ca 2021 r.

Linie liczą na to, że stłu­mio­ny dzi­siaj popyt po znie­sie­niu ogra­ni­czeń wybuch­nie ze zdwo­jo­ną siłą.