„Kan­dy­dat opo­zy­cji Kon­rad Fijo­łek wygrał­by wybo­ry na urząd pre­zy­den­ta Rze­szo­wa”, wyni­ka z son­da­żu prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Cen­trum Badań Mar­ke­tin­go­wych Indi­ca­tor na zle­ce­nie por­ta­lu DoRzeczy.pl.

Na Fijoł­ka chce zagło­so­wać 39 proc. ankie­to­wa­nych. Na dru­gim miej­scu upla­so­wał się popie­ra­ny przez byłe­go pre­zy­den­ta Rze­szo­wa Tade­usza Feren­ca Mar­cin War­choł z wyni­kiem 20 proc. Podium zamknę­ła kan­dy­dat­ka PiS i woje­wo­da pod­kar­pac­ki Ewa Leniart z popar­ciem na pozio­mie 15 proc. Czwar­ty i ostat­ni w zesta­wie­niu był Grze­gorz Braun z Kon­fe­de­ra­cji, na któ­re­go chce gło­so­wać 14 proc. respondentów.

 

reklama

W bada­niu nie uwzględ­nio­no jak wyglą­da­ło­by star­cie w II turze pomię­dzy Kon­ra­dem Fijoł­kiem a Grze­go­rzem Brau­nem, pomi­mo fak­tu, iż son­da­że dają kan­dy­da­to­wi Kon­fe­de­ra­cji wynik na pozio­mie 14 pro­cent, co już teraz wie­lu komen­ta­to­rów uwa­ża za nad­spo­dzie­wa­nie dobry rezultat.

War­to przy­po­mnieć, że w roku 2019 pod­czas wybo­rów par­la­men­tar­nych Grze­gorz Braun w samym Rze­szo­wie zdo­był 6 796 gło­sów, czy­li 6,88 proc. wszyst­kich gło­sów odda­nych w Rze­szo­wie w tam­tych wybo­rach. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że w zapla­no­wa­nych na 13 czerw­ca wybo­rach na urząd pre­zy­den­ta sto­li­cy Pod­kar­pa­cia Braun co naj­mniej podwoi ten wynik.

Według opu­bli­ko­wa­ne­go nie­daw­no pro­jek­tu roz­po­rzą­dze­nia Pre­ze­sa Rady Mini­strów, wybo­ry mia­ły zostać zarzą­dzo­ne na 9 maja, ale osta­tecz­nie zosta­ły prze­su­nię­te na 13 czerwca.

 

Źró­dło: DoRzeczy.pl