Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas stwierdził w poniedziałek, że przyszła pora, aby zlikwidować prawo weta w Unii Europejskiej.

Maas stwier­dził, że Unia Euro­pej­ska powin­na stać się bar­dziej sku­tecz­na na polu poli­ty­ki zagra­nicz­nej. Zda­niem nie­miec­kie­go poli­ty­ka decy­zyj­ność Wspól­no­ty blo­ku­ją pań­stwa, któ­re za pośred­nic­twem mecha­ni­zmu weta “para­li­żu­ją” poli­ty­kę zagra­nicz­ną UE.

– Nie może­my już dłu­żej pozwa­lać, aby­śmy byli zakład­ni­ka­mi tych, któ­rzy para­li­żu­ją euro­pej­ską poli­ty­kę zagra­nicz­ną swo­im wetem, nawet jeśli ozna­cza to, że my też może­my zostać prze­gło­so­wa­ni – powie­dział Maas.

W tym kon­tek­ście nie­miec­ki poli­tyk stwier­dził sta­now­czo, że “weto musi znik­nąć”. Mini­ster spraw zagra­nicz­nych Nie­miec wska­zał, że w spra­wie euro­pej­skiej poli­ty­ki zagra­nicz­nej i bez­pie­czeń­stwa jest zwo­len­ni­kiem wpro­wa­dze­nia gło­so­wa­nia więk­szo­ścio­we­go. Ta kwe­stia ma stać się „cen­tral­nym punk­tem” w dys­ku­sjach na kon­fe­ren­cji na temat przy­szło­ści Europy.

Reklama

Wice­szef resor­tu spra­wie­dli­wo­ści. Mar­cin Roma­now­ski napi­sał na Twit­te­rze, że mecha­nizm weta do tej pory chro­nił mniej­sze pań­stwa Unii Euro­pej­skiej przed nie­miec­ką hege­mo­nią. Jeśli doj­dzie do postu­lo­wa­nej przez Maasa zmia­ny, może to źle skoń­czyć się dla UE.

Według prze­pi­sów Unii Euro­pej­skiej nie­któ­re decy­zje podej­mo­wa­ne w spra­wach budże­tu czy poli­ty­ki zagra­nicz­nej wyma­ga­ją jed­no­myśl­no­ści wszyst­kich człon­ków. Stąd moż­li­wość, by jeden kraj użył swo­je­go pra­wa do weta dla zablo­ko­wa­nia, opóź­nie­nia lub osła­bie­nia euro­pej­skie­go stanowiska.
W ostat­nich mie­sią­cach Węgry regu­lar­nie wyko­rzy­sty­wa­ły swo­je pra­wo weta, blo­ku­jąc unij­ne dekla­ra­cje kry­ty­ku­ją­ce Chi­ny. Ostat­nio Buda­peszt odmó­wił rów­nież popar­cia unij­nej dekla­ra­cji wzy­wa­ją­cej do zawie­sze­nia bro­ni mię­dzy Izra­elem a Hamasem.