Jak podał por­tal tvn24.pl, w ostat­nich dniach zmarł były dyrek­tor CBA, odpo­wie­dzial­ny za wdra­ża­nie i pro­wa­dze­nie w Pol­sce sys­te­mu Pega­sus. W prze­strze­ni publicz­nej poja­wi­ły się suge­stie i insy­nu­acje, że zmarł waż­ny świa­dek w tej spra­wie. Zda­niem Sta­ni­sła­wa Żary­na jest to „obrzy­dli­wa gra śmier­cią człowieka”.

Por­tal tvn24.pl poin­for­mo­wał, że na począt­ku tygo­dnia zmarł były dyrek­tor pio­nu tech­ni­ki ope­ra­cyj­nej CBA, któ­ry w nie­da­le­kiej prze­szło­ści miał odpo­wia­dać za wdra­ża­nie i pro­wa­dze­nie sys­te­mu inwi­gi­la­cji Pega­sus. Jeden z roz­mów­ców por­ta­lu zapew­nia, że zmar­ły dyrek­tor miał odpo­wia­dać za testy sys­te­mu, ale rów­nież jego uru­cho­mie­nie oraz pro­wa­dze­nie przez kolej­ne trzy lata.

W prze­strze­ni publicz­nej poja­wi­ły się szo­ku­ją­ce suge­stie, że zmarł waż­ny świa­dek w spra­wie afe­ry Pega­su­sa. Takie insy­nu­acje padły m.in. z ust byłe­go mini­stra spraw wewnętrz­nych Mar­ka Bier­nac­kie­go, w prze­szło­ści poli­ty­ka Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej. Jego zda­niem były dyrek­tor CBA mógł rzu­cić świa­tło na wie­le spraw zwią­za­nych z kup­nem i funk­cjo­no­wa­niem sys­te­mu Pegasus.

Reklama

Podob­ne insy­nu­acje poja­wi­ły się na twit­te­ro­wym pro­fi­lu Roma­na Giertycha.

 

Źró­dło: tvn24.pl, TVP Info, Twit­ter pch24.pl