Ontario nakazuje politykę szczepień dla domów opieki długoterminowej

Pra­cow­ni­cy Domu Koper­ni­ka w Toron­to, pla­ców­ki świad­czą­cej opie­kę dłu­go­ter­mi­no­wą otrzy­ma­li ostat­nio nastę­pu­ją­ce zale­ce­nia w związ­ku z poli­ty­ką szcze­pień wyma­ga­ną przez wła­dze pro­win­cji Ontario

W ponie­dzia­łek rząd pro­win­cji ogło­sił, że obo­wiąz­ko­we jest, aby domy dłu­go­ter­mi­no­wej opie­ki posia­da­ły poli­ty­kę szcze­pień dla per­so­ne­lu na COVID-19.

Zgod­nie z poli­ty­ką szcze­pień każ­dy czło­nek per­so­ne­lu musi wyko­nać jed­ną z nastę­pu­ją­cych czynności:

Reklama

• Dostar­czyć dowód szcze­pie­nia każ­dej dawki;
• Podaj udo­ku­men­to­wa­ny medycz­ny powód nie­szcze­pie­nia; lub
• Weź udział w pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym o korzy­ściach ze szcze­pie­nia i ryzy­ku nieszczepienia.

Ozna­cza to, że per­so­nel Domu Koper­ni­ka, któ­ry nie otrzy­ma szcze­pion­ki, musi przed­sta­wić udo­ku­men­to­wa­ny medycz­ny powód, dla któ­re­go nie został zaszcze­pio­ny LUB uczest­ni­czyć w pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym doty­czą­cym szczepień…