Zoo w Toron­to ogło­si­ło w ponie­dzia­łek, że wzna­wia dzia­łal­ność i zosta­nie otwar­te dla publicz­no­ści 19 czerw­ca. Dolf DeJong, dyrek­tor gene­ral­ny Toron­to Zoo, mówi, że ostat­nie 200 dni było wiel­kim wyzwa­niem i pra­cow­ni­cy są bar­dzo zado­wo­le­ni, że goście mogą wkrót­ce ponow­nie przy­je­chać zoba­czyć zwierzęta.

„Dzię­ku­je­my za cier­pli­wość i nie­ustan­ne wspar­cie, gdy przy­go­to­wu­je­my się do ponow­ne­go otwar­cia nasze­go zoo dla gości”. Na począ­tek, że tyl­ko eks­po­zy­cje na świe­żym powie­trzu będą otwar­te dla publicz­no­ści, a ludzie będą musie­li się maskować

Bile­ty moż­na kupić z wyprze­dze­niem na stro­nie zoo.

reklama