Papież musi przeprosić, powiedziała minister ds. relacji z ludnością rdzenną, Carolyn Bennett, podczas sesji pytań w parlamencie. Poseł NDP Mumilaaq Qaqqaq z Nunavutu zapytał, dlaczego Kanada nie zażąda od Kościoła Katolickiego ujawnienia dokumentów dotyczących szkół rezydenckich. Pani minister skrytykowała niedzielną wypowiedź papieża Franciszka i stwierdziła, wyrażenie smutku jest niewystarczające. Kościół Katolicki prowadził 60 proc. szkół rezydenckich.

Oso­bom, któ­re prze­ży­ły szko­ły rezy­denc­kie, nale­żą się prze­pro­si­ny od Papie­ża, doda­ła mini­ster Ben­nett. Jesz­cze raz zapew­ni­ła, że rząd będzie naci­skał na Sto­li­cę Apostolską.

Papież Bene­dykt XVI w 2009 roku przy­jął dele­ga­cję lud­no­ści rdzen­nej w Waty­ka­nie, gdzie wyra­ził smu­tek i ubo­le­wa­nie, ale bez­po­śred­nio nie przeprosił.

Zaraz po sesji pytań posło­wie przy­ję­li uchwa­łę autor­stwa NDP wzy­wa­ją­cą rząd do szyb­sze­go wdro­że­nia zale­ceń komi­sji ds. praw­dy i pojed­na­nia i zwięk­sze­nia pomo­cy dla osób, któ­re prze­szły przez szko­ły rezy­denc­kie. Uchwa­ła nie ma mocy prawnej.

Arlen Dumas, prze­wod­ni­czą­cy Assem­bly of Mani­to­ba Chiefs, mówi, że to, co się dzia­ło w szko­łach rezy­denc­kich, dzia­ło się pod auspi­cja­mi Kościo­ła Kato­lic­kie­go, dla­te­go rola władz Kościo­ła jest tu oczy­wi­sta. Doda­je, że brak prze­pro­sin ze stro­ny papie­ża Fran­cisz­ka jest szcze­gól­nie bole­sny, bio­rąc pod uwa­gę roz­po­wszech­nia­ny obraz Papie­ża jako oso­by skrom­nej i pokor­nej. „Brak prze­pro­sin to obra­za dla lud­no­ści rdzennej”.

Szko­ły z inter­na­ta­mi były pro­gra­mem rzą­du fede­ral­ne­go Kana­dy obsłu­gi­wa­nym przez kościo­ły: W latach 1867–1939 licz­ba dzia­ła­ją­cych   szkół osią­gnę­ła szczyt. Wśród nich 44 pro­wa­dzi­li kato­li­cy; 21 było obsłu­gi­wa­nych przez Kościół Anglii / Angli­kań­ski Kościół Kana­dy ; 13 było obsłu­gi­wa­nych przez Uni­ted Church of Cana­da , a 2 były obsłu­gi­wa­ne przez prezbiterianów