Lodo­wi­sko przy ratu­szu w Otta­wie jest jed­nym z nie­wie­lu obiek­tów otwar­tych w obec­nym cza­sie. I cie­szy się dużym powo­dze­niem. Na fil­mie opu­bli­ko­wa­nym na twit­te­rze w sobo­tę wie­czo­rem widać spo­ry tłum łyż­wia­rzy i obser­wa­to­rów. Ludzie sto­ją w więk­szych gru­pach, bli­sko sie­bie. Wie­lu nie nosi maseczek.

Sarp Kizir, któ­ry opu­bli­ko­wał film, ma nadzie­ję, że wła­dze mia­sta zaczną dzia­łać i egze­kwo­wać prze­pi­sy sani­tar­ne. Doda­je, że widząc tłu­my wokół lodo­wi­ska i na tafli, był w szoku.

Jego wideo do nie­dzie­li po połu­dniu zosta­ło obej­rza­ne ponad 8000 razy.

reklama

Ratusz oświad­czył, że masecz­ki są obo­wiąz­ko­we wokół lodo­wi­ska, ale po wej­ściu na lód — już nie. “Mia­sto jest świa­do­me obaw miesz­kań­ców doty­czą­cych tłu­mów przy nie­któ­rych lodo­wi­skach. 30 grud­nia został wyda­ny nakaz nosze­nia masek w rejo­nie lodo­wisk dzia­ła­ją­cych na powie­trzu. Oso­by, któ­re sto­ją na lodzie lub znaj­du­ją się w odle­gło­ści do 15 metrów od lodo­wi­ska, muszą nosić maskę. Maski nie są jed­nak obo­wiąz­ko­we, gdy dana oso­ba, zacznie “aktyw­nie jeź­dzić”. Mimo to zale­ca się je nosić, tak jak we wszyst­kich miej­scach publicz­nych”, mówi Roger Chap­man, dyrek­tor Bylaw and Regu­la­to­ry Servi­ces. Do tego na stro­nie mia­sta moż­na prze­czy­tać, że łyż­wia­rze, któ­rzy nie miesz­ka­ją razem, powin­ni zacho­wy­wać dystans dwóch metrów od sie­bie i od innych użyt­kow­ni­ków lodowiska.

W nie­dzie­lę przy lodo­wi­sku poja­wi­li się straż­ni­cy miej­scy egze­kwu­ją­cy prze­pi­sy. Mia­sto napi­sa­ło też na swo­jej stro­nie, że pra­cow­ni­cy lodo­wi­ska mają pil­no­wać, by ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce licz­by osób korzy­sta­ją­cych z obiek­tu były prze­strze­ga­ne. Czas spę­dzo­ny na lodo­wi­sku może być ogra­ni­czo­ny, a pra­cow­ni­cy będą dbać o to, by gru­py jeż­dżą­cych regu­lar­nie się zmieniały.