– Wszy­scy cze­ka­li­śmy na ten moment odde­chu po trze­ciej fali koro­na­wi­ru­sa i moż­na powie­dzieć, że ten moment jest na wycią­gnię­cie ręki – oświad­czył pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki, ogła­sza­jąc decy­zje w spra­wie luzo­wa­nia obostrzeń. Więk­szość z nich wej­dzie w życie z począt­kiem waka­cji. Doty­czą zwięk­sze­nia limi­tów osób mogą­cych korzy­stać z danych obiek­tów. Zaszcze­pie­ni nie będą wli­cza­ni w limi­ty, moż­na więc będzie obsłu­gi­wać jesz­cze wię­cej klientów.

Pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej w spra­wie luzo­wa­nia obostrzeń pre­mier zapo­wie­dział nastę­pu­ją­ce zmiany:

– Już od 13 czerw­ca wier­ni będą mogli zaj­mo­wać poło­wę miejsc w kościołach.

Reklama

– Od 26 czerw­ca dopusz­czal­ny limit uczest­ni­ków tar­gów i kon­fe­ren­cji to 1 oso­ba na 10 metrów kwadratowych.

– W obiek­tach spor­to­wych i na kon­cer­tach od 26 czerw­ca limit wyno­si 50 proc. miejsc.

– Rów­nież od 26 czerw­ca w hote­lach i innych obiek­tach noc­le­go­wych limit będzie wyno­sił 75 proc. miejsc, ale w limit ten nie będą wli­cza­ne dzie­ci do 12. roku życia.
#wiesz­wie­cej­Po­lub nas

Co wię­cej we wszyst­kich przy­pad­kach limi­ty będą doty­czy­ły osób nie­zasz­cze­pio­nych. Oso­by zaszcze­pio­ne korzy­sta­ją­ce z obiek­tu nie są wli­cza­ne w limit.

Ponad­to, jak zapo­wie­dział szef rzą­du, w naj­bliż­szych dniach w związ­ku z fina­ła­mi Mistrzostw Euro­py w pił­ce noż­nej, zosta­nie otwar­ta stre­fa kibi­ca na Sta­dio­nie Narodowym.

Mate­usz Mora­wiec­ki zazna­czył, że pan­de­mia na świe­cie „nie­ste­ty jesz­cze się nie zakończyła”.

– Mamy wciąż do czy­nie­nia z nie­bez­piecz­ny­mi muta­cja­mi; cho­ciaż­by osta­nie muta­cje ze Wscho­du i z Dale­kie­go Wscho­du, muta­cje indyj­skie, któ­re spo­wo­do­wa­ły, że z powro­tem w Wiel­kiej Bry­ta­nii jest tak wie­le reje­stro­wa­nych zaka­żeń, jak nie było od kil­ku mie­się­cy – mówił szef rzą­du. Jak dodał, „nie­ste­ty z tym się wią­że rów­nież wzrost obło­że­nia łóżek (szpi­tal­nych) w Wiel­kiej Brytanii”.

– Ten pro­blem przy­po­mi­na nam bar­dzo nie­do­bre mie­sią­ce przed dru­gą, przed trze­cią falą w Pol­sce. Więc bar­dzo, bar­dzo wszyst­kich pro­szę, żeby cały czas prze­strze­gać tych zasad sani­tar­nych, któ­re obo­wią­zu­ją. Szcze­pić się; jak tyl­ko ktoś może, to zare­je­stro­wać się, jeśli jesz­cze ktoś tego nie uczy­nił – ape­lo­wał Morawiecki.

Co z waka­cja­mi za granicą?

Zazna­czył, że „coraz wię­cej kra­jów Euro­py, wła­ści­wie już pra­wie wszyst­kie kra­je Euro­py wdra­ża­ją róż­ne­go rodza­ju cer­ty­fi­ka­cje umoż­li­wia­ją­cą łatwiej­sze prze­miesz­cza­nie się, uczest­nic­two w róż­ne­go rodza­ju spo­tka­niach, impre­zach, kon­cer­tach, (miesz­ka­nie) w hote­lach w zakre­sie tury­sty­ki mię­dzy­na­ro­do­wej, a tak­że przy kon­tro­lach gra­nicz­nych nie będzie potrzeb­na kwa­ran­tan­na bądź testy, jeże­li oso­ba będzie mogła się rze­czy­wi­ście legi­ty­mo­wać odpo­wied­nim szczepieniem”.

– Kolej­ne fazy luzo­wa­nie nie ozna­cza­ją koń­ca pan­de­mii; musi­my zacho­wać tutaj ostroż­ność i dale­ko idą­cą czuj­ność w tym zakre­sie. Ale w waka­cje — wszyst­ko wska­zu­je na to, że dzię­ki pro­gra­mo­wi szcze­pień przede wszyst­kim — może­my dopro­wa­dzić do dal­sze­go luzo­wa­nia obostrzeń w życiu spo­łecz­nym, kul­tu­ral­nym i gospo­dar­czym – powie­dział Morawiecki.

 

Od 26 czerw­ca prze­cho­dzi­my na unij­ny spo­sób naby­wa­nia upraw­nień o zaszcze­pie­niu. Zmie­ni się sta­tus oso­by w peł­ni zaszcze­pio­nej. Peł­ne szcze­pie­nie będzie uzna­wa­ne 14 dni po zakoń­cze­niu pro­ce­su szczepienia.

Co jesz­cze się zmieni?

  • Siłow­nie, klu­by fit­ness, kasy­na, obiek­ty han­dlo­we, pla­ców­ki pocz­to­we, biblio­te­ki, tar­gi, kon­fe­ren­cje, wysta­wy i sale zabaw – nowy limit uczest­ni­ków – 1 oso­ba na 10 m².
  • Świą­ty­nie – mak­sy­mal­nie 75 proc. obłożenia.
  • Dys­ko­te­ki – mak­sy­mal­nie 150 osób.
  • Impre­zy i spo­tka­nia orga­ni­zo­wa­ne na świe­żym powie­trzu, w loka­lu lub w wydzie­lo­nej stre­fie gastro­no­micz­nej — bez zmian, mak­sy­mal­nie 150 osób, 
  • Zgro­ma­dze­nia — mak­sy­mal­nie 150 osób.
  • Trans­port – 100 proc. obło­że­nia. Pasa­że­ro­wie powin­ni mieć masecz­ki zakry­wa­ją­ce usta i nos.
  • Weso­łe mia­stecz­ka – mak­sy­mal­nie 75 proc. obłożenia.
  • Kina i teatry — mak­sy­mal­nie 75 proc. obłożenia.
  • Hote­le — mak­sy­mal­nie 75 proc. zaję­tych pokoi. Limit nie doty­czy zor­ga­ni­zo­wa­nych grup dzie­ci i mło­dzie­ży poni­żej 12 roku życia.
  • Restau­ra­cje – mak­sy­mal­nie 75 proc. obłożenia.