Męż­czy­zna, któ­ry otrzy­mał dwie daw­ki szcze­pion­ki koro­na­wi­ru­so­wej Astra­Ze­ne­ca, zmarł na Covid-19. Męż­czy­zna miesz­kał na Sesze­lach, któ­re zaszcze­pi­ły dużą część swo­jej popu­la­cji, ale tak­że odno­to­wa­ły gwał­tow­ny wzrost infek­cji. Sesze­le pospie­szy­ły się, aby uod­por­nić swo­ją popu­la­cję, aby mogły ponow­nie otwo­rzyć się dla turystów.

Męż­czy­zna, któ­ry miał 54 lata, jest pierw­szą w peł­ni zaszcze­pio­ną oso­bą w kra­ju, któ­ra zmar­ła na Covid-19, powie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej Jude Gede­on, komi­sarz ds. zdro­wia publicz­ne­go na wyspie. Nie powie­dział, jak daw­no temu męż­czy­zna przy­jął szcze­pion­kę ani czy spra­wa jest bada­na przez AstraZeneca.

Cho­ciaż kraj, w któ­rym miesz­ka 98 000 ludzi, zaszcze­pił więk­szą część swo­jej popu­la­cji niż jaki­kol­wiek inny, odno­to­wał ostat­nio gwał­tow­ny wzrost infek­cji, co rodzi pyta­nia o sku­tecz­ność szcze­pio­nek, ponie­waż warian­ty Covid-19 sta­ją się coraz bar­dziej roz­po­wszech­nio­ne. Do tej pory 68% ludzi na Sesze­lach otrzy­ma­ło dwie daw­ki szczepionki.

Reklama

Sesze­le uży­wa­ły Sino­pharm i Covi­shield, wer­sji szcze­pion­ki Astra­Ze­ne­ca wypro­du­ko­wa­nej na licen­cji w Indiach, do pra­wie wszyst­kich swo­ich szcze­pień. Cho­ciaż rząd stwier­dził, że Covi­shield był prze­zna­czo­ny głów­nie dla osób w wie­ku powy­żej 60 lat na Sesze­lach, cza­sa­mi szcze­pio­no nim młod­szych ludzi.

Rząd poin­for­mo­wał w zeszłym mie­sią­cu, że nie­zasz­cze­pie­ni oby­wa­te­le byli sześć razy bar­dziej nara­że­ni na roz­wój Covid-19 niż ci, któ­rzy wzię­li szczepienia.

Pod­czas gdy szcze­pion­ka Astra­Ze­ne­ca wyka­za­ła w bada­niach pra­wie  100% sku­tecz­no­ści w ochro­nie przed śmier­cią przy zacho­ro­wa­niu wywo­ła­nym przez więk­szość warian­tów Covid-19, jej sku­tecz­ność prze­ciw­ko łagod­nej i umiar­ko­wa­nej cho­ro­bie warian­tu beta, po raz pierw­szy ziden­ty­fi­ko­wa­ne­go w RPA, wynio­sła zale­d­wie 22%. Ta muta­cja zosta­ła wykry­ta na Seszelach.

W peł­ni zaszcze­pio­ne oso­by zmar­ły rów­nież gdzie indziej. 3 czerw­ca hrab­stwo Napa w USA poin­for­mo­wa­ło, że w peł­ni zaszcze­pio­na kobie­ta zmar­ła na Covid-19 ponad mie­siąc po otrzy­ma­niu dru­gie­go zastrzy­ku  Moder­na, podał New York Times.

Cho­ciaż licz­ba przy­pad­ków na Sesze­lach spa­dła z począt­ko­we­go szczy­tu na począt­ku maja, obec­nie upar­cie utrzy­mu­je się na wyso­kim poziomie.

„Nie­ste­ty trend spad­ko­wy, któ­ry widzie­li­śmy od poło­wy maja nie idzie dalej” – powie­dział Gede­on. „Trans­mi­sja spo­łecz­na trwa” – powie­dział, doda­jąc, że ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce zgro­ma­dzeń i prze­miesz­cza­nia się mogą zostać zaostrzone.

Gede­on wezwał też oso­by, któ­re jesz­cze nie przy­ję­ły dru­giej daw­ki, aby to uczy­ni­ły po tym, jak 1538 osób opu­ści­ło ter­min na dru­gą szcze­pion­kę Covi­shield a 2076 na dru­gą szcze­pion­kę Sinopharm.

9 czerw­ca na Sesze­lach było 1293 aktyw­nych przy­pad­ków Covid-19.

Rząd roz­wa­ża poda­nie ludziom zastrzy­ku przy­po­mi­na­ją­ce­go i pro­wa­dzi roz­mo­wy w spra­wie naby­cia dawek Pfi­ze­ra dla nasto­lat­ków. Zaczę­to rów­nież sto­so­wać szcze­pion­ki Sput­nik V z Rosji.