Msze św. w kościele po rezerwacji, a na parkingu bez masek

Od piąt­ku 11 czerw­ca 2021 ponow­ne otwar­cie kościo­łów — otwie­ra się rów­nież dla oso­bi­ste­go udzia­łu w nabo­żeń­stwach kościół św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go w Mis­sis­sau­dze, gdzie prócz Mszy św. “za bile­ta­mi”, wewnątrz budyn­ku, będzie moż­na uczest­ni­czyć w Mszach św. na par­kin­gu bez reje­stra­cji i bez masek.

Reklama