Więk­szość przy­pad­ków zwią­za­nym ogni­skiem w Foothills Medi­cal Cen­ter jest łagod­na, cho­ciaż dwóch pacjen­tów zna­la­zło się na Inten­syw­nej tera­pii. Alber­ta publicz­nie poin­for­mo­wa­ła o wybu­chu na począt­ku tego tygo­dnia, kie­dy 20 osób zosta­ło zarażonych.

Trwa docho­dze­nie w celu usta­le­nia, w jaki spo­sób  doszło do zara­żeń ale więk­szość wyda­je się być zwią­za­na ze szpitalem.

Eks­per­ci wyra­zi­li zanie­po­ko­je­nie muta­cja­mi koro­na­wi­ru­sa, a w szcze­gól­no­ści wer­sją hin­du­ską nazy­wa­ną według nowej nomen­kla­tu­ry Del­ta, któ­ra oka­zu­je się bar­dziej sku­tecz­na w zara­ża­niu osób, któ­re otrzy­ma­ły tyl­ko jed­ną daw­kę dwu­daw­ko­wych szcze­pio­nek. Wariant Del­ta sta­no­wi nie­wiel­ki pro­cent wszyst­kich przy­pad­ków w Alber­cie, ale licz­ba ta rośnie i sta­no­wi­ła pra­wie 8 pro­cent nowych przy­pad­ków zgło­szo­nych w ostat­nią nie­dzie­lę, w porów­na­niu z mniej niż 1 pro­cen­tem dwa tygo­dnie wcześniej.

Reklama

Deena Hin­shaw, dyrek­tor medycz­ny Alber­ty, powie­dzia­ła, że „Obec­nie moni­to­ru­je­my, czy [w peł­ni zaszcze­pie­ni ludzie] mie­li, jak moż­na się spo­dzie­wać, łagod­niej­szy prze­bieg cho­ro­by” . „Wie­my z danych w Wiel­kiej Bry­ta­nii, że po dru­giej daw­ce sku­tecz­ność szcze­pio­nek mNRA wzra­sta pra­wie 90 proc.”

Pro­win­cja przy­spie­szy­ła rów­nież ofe­ro­wa­nie  dru­giej daw­kę dla osób, któ­re pierw­szą otrzy­ma­ły w kwiet­niu, co począt­ko­wo mia­ło nastą­pić w przy­szłym tygodniu.

Pacjen­ci wypi­sy­wa­ni ze szpi­ta­la otrzy­ma­ją wska­zów­ki doty­czą­ce izo­la­cji i będą obser­wo­wa­ni przez per­so­nel służ­by zdro­wia. Zakwa­te­ro­wa­nie będzie zapew­nio­ne w wyzna­czo­nym hote­lu izo­la­cyj­nym dla tych, któ­rzy nie mają bez­piecz­ne­go miej­sca do odizo­lo­wa­nia się.

Nie­daw­ne bada­nie prze­pro­wa­dzo­ne w Wiel­kiej Bry­ta­nii wyka­za­ło, że ludzie, któ­rzy otrzy­ma­li poje­dyn­czą daw­kę szcze­pion­ki mNRA, mają tyl­ko 33 pro­cent ochro­ny przed obja­wo­wy­mi infek­cja­mi muta­cji Del­ta. Jed­nak po peł­nym zaszcze­pie­niu ludzi prze­ciw­ko wiru­so­wi, bada­nie wyka­za­ło, że ich ochro­na przed szcze­pem Del­ta znacz­nie wzrasta.