Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski abp Sta­ni­sław Gądec­ki wraz z całym Epi­sko­pa­tem i w łącz­no­ści z wier­ny­mi pono­wił w pią­tek 11 czerw­ca 2021 Akt Poświę­ce­nia Naro­du Pol­skie­go Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa. Wyda­rze­nie mia­ło miej­sce pod­czas Mszy świę­tej o godzi­nie 18 w jezu­ic­kiej Bazy­li­ce Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Krakowie.

27 lip­ca 1920 roku na Jasnej Górze Epi­sko­pat Pol­ski doko­nał poświę­ce­nia Ojczy­zny Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa. Ten akt pono­wio­no rok póź­niej w Kra­ko­wie, w uro­czy­stość NSPJ – 3 czerw­ca 1921 roku, w bazy­li­ce Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, przy oka­zji kon­se­kra­cji tej świątyni.

11 czerw­ca 2021 roku, w 100. rocz­ni­cę tego wyda­rze­nia, pod­czas Mszy św. o godz. 18.00 w bazy­li­ce NSPJ w Kra­ko­wie cały Epi­sko­pat pono­wił akt poświę­ce­nia naro­du pol­skie­go Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa. Mszy św. prze­wod­ni­czył abp Sta­ni­sław Gądec­ki, prze­wod­ni­czą­cy Epi­sko­pa­tu, a homi­lię wygło­sił ks. dr Jaro­sław Paszyń­ski, pro­win­cjał Pro­win­cji Pol­ski Połu­dnio­wej Towa­rzy­stwa Jezusowego.

Reklama

Uro­czy­stość była trans­mi­to­wa­na przez TVP Info, Tele­wi­zję Trwam i Radio Mary­ja oraz na kana­le YouTu­be bazy­li­ki pw. NSPJ w Kra­ko­wie. W tym samym dniu Akt ten został doko­na­ny we wszyst­kich para­fiach w Pol­sce (a o godzi­nie 19 – rów­nież na Jasnej Górze).

Bazy­li­ka Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Kra­ko­wie jest cen­tral­nym ośrod­kiem kul­tu Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­sa w Pol­sce. Powsta­ła sta­ra­niem jezu­itów w latach 1909–1912 i była wotum wdzięcz­no­ści za odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę. Pro­jekt przy­go­to­wał w sty­lu wcze­sne­go moder­ni­zmu Fran­ci­szek Mączyń­ski. Kon­se­kra­cji świą­ty­ni doko­nał bp Ana­tol Nowak w 1921 roku. W 1960 roku papież Jan XXIII nadał jej tytuł Bazy­li­ki Mniej­szej. Obok bazy­li­ki miesz­czą się: Kole­gium Jezu­itów wraz z semi­na­rium duchow­nym, Aka­de­mia Igna­tia­num i Wydaw­nic­two WAM. Bazy­li­ka jest sta­cją na Kra­kow­skim Szla­ku Świętych.

Świą­ty­nię cha­rak­te­ry­zu­je m.in. fryz mozai­ko­wy na jej absy­dzie. Przed­sta­wia on hołd naro­du pol­skie­go skła­da­ny Naj­święt­sze­mu Ser­cu Jezu­so­we­mu. Zba­wi­cie­la uka­zu­ją­ce­go swe Ser­ce ado­ru­je gru­pa 55 osób. Po pra­wej stro­nie Chry­stu­sa zosta­li przed­sta­wie­ni pol­scy świę­ci i bło­go­sła­wie­ni, zaś po lewej – przed­sta­wi­cie­le poszcze­gól­nych sta­nów narodu.

Pośrod­ku kom­po­zy­cji, na zło­ci­stym tle arty­sta umie­ścił Chry­stu­sa w posta­wie sto­ją­cej, z roz­ło­żo­ny­mi ręka­mi, zapra­sza­ją­ce­go wszyst­kich ku Sobie. Fryz powstał z ponad pół milio­na drob­nych ele­men­tów. Każ­dy z nich został osa­dzo­ny na trwa­łe w cemen­to­wo-wapien­nej zapra­wie. Kom­po­zy­cję fry­zu zamy­ka­ją z obu stron mozai­ki przed­sta­wia­ją­ce dymią­cą kadziel­ni­cę. Dym kadzi­dła ma wyra­żać żar­li­wą modli­twę Kościoła.

– Przy­kład wia­ry naszych pra­oj­ców, utrwa­lo­ny na mozai­ko­wym fry­zie, powi­nien zachę­cić wszyst­kich naszych roda­ków do odda­wa­nia czci Boże­mu Ser­cu w roz­po­czę­tym trze­cim tysiąc­le­ciu – pod­kre­śla ks. Sta­ni­sław Groń SJ.

KAI

MWł