Służ­by gra­nicz­ne Kana­dy szu­ka­ją zagra­nicz­ne­go kon­trak­to­ra do zbie­ra­nia danych biometrycznych

Oto ogło­sze­nie prze­tar­gu kana­dyj­skich służb gra­nicz­nych, do któ­re­go przy­stą­pić mogą zagra­nicz­ne kor­po­ra­cje i fir­my, któ­re będą zarzą­dzać i wej­dą w posia­da­nie danych bio­me­trycz­nych Kana­dyj­czy­ków i innych osób prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­ce Kanady.

 

https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tender-notice/PW-21–00958775

 

 

Cana­da Bor­der Servi­ces Agen­cy (CBSA) pil­nie potrze­bu­je usług glo­bal­nej orga­ni­za­cji (okre­śla­nej dalej jako “pod­wy­ko­naw­ca”) posia­da­ją­cej wie­dzę i doświad­cze­nie w zakre­sie biometrii.

Agen­cja potrze­bu­je od tej orga­ni­za­cji pomo­cy w natych­mia­sto­wym utwo­rze­niu Biu­ra Bio­me­trii i Zarzą­dza­nia Toż­sa­mo­ścią oraz współ­pra­cy  w bada­niach, pla­no­wa­niu i szyb­kim opra­co­wy­wa­niu stra­te­gii oraz “mapy dro­go­wej” zwią­za­nej z wyko­rzy­sta­niem roz­wią­zań cyfro­wych, któ­re umoż­li­wia­ją wspar­cie tech­no­lo­gicz­ne w bio­me­trii , w odpo­wie­dzi na sytu­ację wywo­ła­ną przez COVID 19 i inne prio­ry­te­ty operacyjne.

Pod­wy­ko­naw­ca wnie­sie wie­dzę, umie­jęt­no­ści i doświad­cze­nie, aby wes­przeć pil­ną potrze­bę CBSA usta­no­wie­nia stra­te­gii bio­me­trycz­nej, pod­staw bio­me­trycz­nych i osta­tecz­nie Władz Bio­me­trycz­nych ( (Cen­tre of Excellence).

W szcze­gól­no­ści „wyko­naw­ca” wspo­mo­że agen­cję w cało­ścio­wym zarzą­dza­niu dany­mi bio­me­trycz­ny­mi i ich wyko­rzy­sta­niem w związ­ku z cela­mi agen­cji bio­rąc pod uwa­gę jej powią­za­nia z inny­mi agen­cja­mi fede­ral­ny­mi oraz part­ne­ra­mi zagranicznymi.