Cancel culture w Kanadzie — mapa zmian nazw

Ponow­na fala zmia­ny nazw miejsc i usu­wa­nia pomni­ków jest obec­nie w toku po tym, jak  ziden­ty­fi­ko­wa­no  miej­sce pochów­ku w szko­le rezy­denc­kiej w Kam­lo­ops. Raport na temat tych usta­leń ma się uka­zać w poło­wie czerw­ca. czy­ta­my na kana­dyj­skim por­ta­lu True North.

Pod­czas gdy posą­gi i obiek­ty geo­gra­ficz­ne nazwa­ne na cześć zało­ży­cie­la Kana­dy, pre­mie­ra sir Joh­na A. Mac­do­nal­da, były ata­ko­wa­ne od kil­ku lat, teraz poja­wił się zwięk­szo­ny ape­tyt na wyma­za­nie wszyst­kich i wszyst­kie­go, co zosta­ło nazwa­ne na cześć posta­ci historycznych.

Przej­rzyj tę inte­rak­tyw­ną mapę, aby zoba­czyć wszyst­kie nazwy miejsc i posą­gi, któ­re lewi­co­wi akty­wi­ści chcą wyma­zać z naszej zbio­ro­wej kana­dyj­skiej pamię­ci w ramach tzw can­cel culture