Pra­wie czte­rech na dzie­się­ciu miesz­kań­ców Onta­rio chce zagło­so­wać w czerw­co­wych wybo­rach na par­tię postę­po­wo-kon­ser­wa­tyw­ną pre­mie­ra Douga For­da, co suge­ru­je, że  w zasię­gu tej for­ma­cji jest kolej­ny rząd większościowy.

Nowy son­daż Angu­sa Reida prze­pro­wa­dzo­ny wśród 1063 doro­słych miesz­kań­ców Onta­rio wyka­zał, że 37 pro­cent zde­cy­do­wa­nych wybor­ców zamie­rza gło­so­wać na tory­sów w czerw­co­wych wybo­rach — w porów­na­niu z 29 pro­cen­ta­mi, któ­rzy dekla­ru­ją, że będą gło­so­wać na NDP i 25 pro­cen­ta­mi na libe­ra­łów. Kolej­ne czte­ry pro­cent powie­dzia­ło, że odda głos na Par­tię Zie­lo­nych Mike­’a Schreinera.

Popar­cie dla par­tii PC For­da było wyż­sze wśród miesz­kań­ców wiej­skich pro­win­cji Onta­rio (47 pro­cent) oraz osób z wykształ­ce­niem śred­nim lub niż­szym (42 pro­cent). Ist­nia­ła rów­nież znacz­na róż­ni­ca mię­dzy płcia­mi – 46 pro­cent męż­czyzn dekla­ro­wa­ło, że zagło­su­je na par­tię PC, a tyl­ko 28 pro­cent kobiet.

reklama

Wskaź­nik popar­cia dla For­da wzrósł w ostat­nim son­da­żu do 43 pro­cent, o 13 punk­tów wię­cej niż w stycz­niu, kie­dy tyl­ko 30 pro­cent miesz­kań­ców Onta­rio twier­dzi­ło, że zde­cy­do­wa­nie lub umiar­ko­wa­nie apro­bu­je jego pra­cę jako premiera.