Piel­grzym­ka na gro­by Hal­ler­czy­ków Nia­ga­ra-on-the-Lake 2021

W nie­dzie­lę 13 czerw­ca 2021 — jak co roku od ponad stu lat odby­ła się piel­grzym­ka Polo­nii na gro­by żoł­nie­rzy Hal­le­ra w Nia­ga­ra-on-the-Lake. Nie­ste­ty z powo­du obo­wią­zu­ją­cych obostrzeń na cmen­ta­rzu nie odby­ła się Msza św. Tra­dy­cyj­ny prze­marsz rów­nież się nie odbył. W uro­czy­sto­ściach nie uczest­ni­czy­li rów­nież Pola­cy z USA, w tym przed­sta­wi­cie­le Sto­wa­rzy­sze­nia Wete­ra­nów Armii Pol­skiej, któ­re było repre­zen­to­wa­ne przez pla­ców­kę 114 SWAP z Toron­to a to z uwa­gi na zamknię­tą wciąż gra­ni­cę kanadyjsko-amerykańską.