Pre­zy­dent Joe Biden powie­dział w śro­dę, że prze­ka­zał pre­zy­den­to­wi Rosji Wła­di­mi­ro­wi Puti­no­wi listę insta­la­cji, któ­re uwa­ża za infra­struk­tu­rę kry­tycz­ną dla USA, ostrze­ga­jąc Rosjan, by jej nie ata­ko­wa­li. (sic!)

„Dałem im listę. Jeśli się nie mylę, nie mam tego przed sobą, 16 kon­kret­nych insta­la­cji” – powie­dział Biden. „Szes­na­ście okre­ślo­nych jako kry­tycz­na infra­struk­tu­ra zgod­nie z zasa­da­mi USA, od sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go po nasze sys­te­my wodne”.

Biden opo­wie­dział o swo­jej liście dla Puti­na pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej z dzien­ni­ka­rza­mi po szczy­cie z pre­zy­den­tem Rosji.

Ostrzegł Rosję, że wymie­nio­na infra­struk­tu­ra kry­tycz­na w Sta­nach Zjed­no­czo­nych jest „zabro­nio­na” jeśli cho­dzi o przy­szłe ataki.

„Mówi­łem o pro­po­zy­cji, że nie­któ­re infra­struk­tu­ry kry­tycz­ne powin­ny być nie­do­stęp­ne dla ata­ków. Krop­ka – powie­dział. „w spo­sób haker­ski lub w jaki­kol­wiek inny sposób”.

Odkąd Biden został pre­zy­den­tem, licz­ba incy­den­tów cyber­prze­stęp­ców prze­pro­wa­dza­ją­cych ata­ki ran­som­wa­re na infra­struk­tu­rę w Sta­nach Zjed­no­czo­nych wzro­sła – w tym atak na Colo­nial Pipe­li­ne i JBS Foods, naj­więk­sze­go na świe­cie pro­du­cen­ta mię­sa, zakoń­czo­ny prze­ka­za­niem oku­pu w wyso­ko­ści 11 mln dol.

Biden nie spre­cy­zo­wał, jaki­mi kon­se­kwen­cja­mi gro­ził  Puti­no­wi  jeśli cybe­ra­ta­ki będą kontynuowane.

– Wie, że będą kon­se­kwen­cje – powie­dział Biden. „On wie, że podej­mę działania”.

Biden powtó­rzył, że „odpo­wie­dzial­ne kra­je” muszą pod­jąć dzia­ła­nia prze­ciw­ko cyber­prze­stęp­com na swym tere­nie, ale pod­czas spo­tka­nia z pre­zy­den­tem Rosji Putin nie otrzy­mał zde­cy­do­wa­ne­go zobo­wią­za­nia w tej sprawie.

Putin powie­dział pod­czas swo­jej kon­fe­ren­cji pra­so­wej, że były „kon­struk­tyw­ne” roz­mo­wy na temat cyber­bez­pie­czeń­stwa, ale stwier­dził, że więk­szość cybe­ra­ta­ków na świe­cie pocho­dzi­ła ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, a nie z Rosji.

Tym­cza­sem komen­ta­to­rzy pyta­li ze zdzi­wie­niem, czy prze­ka­za­nie listy naj­bar­dziej new­ral­gicz­nych insta­la­cji ozna­cza, że w przy­pad­ku innych celów ata­ków USA nie podej­mą żad­nych działań?

 

za Bre­it­bart News