Admi­ni­stra­cja Bide­na poin­for­mo­wa­ła o powo­ła­niu do życia Natio­nal Arti­fi­cial Intel­li­gen­ce (AI) Rese­arch Reso­ur­ce Task For­ce, gru­py 10 eks­per­tów AI, któ­rzy opra­cu­ją plan zapew­nie­nia naukow­com AI więk­sze­go dostę­pu do danych, zaso­bów obli­cze­nio­wych i innych narzędzi.

NAIRR będzie prze­zna­czo­ny dla bada­czy AI i stu­den­tów ze wszyst­kich dys­cy­plin naukowych.

Utwo­rze­nie NAIRR jest czę­ścią szer­szych wysił­ków rzą­du USA mają­cych na celu przy­spie­sze­nie postę­pu tech­no­lo­gicz­ne­go w USA. Na przy­kład w 2019 r. ówcze­sny pre­zy­dent Donald Trump pod­pi­sał zarzą­dze­nie wyko­naw­cze, aby przy­spie­szyć roz­wój i regu­la­cję sztucz­nej inte­li­gen­cji w USA. I wła­śnie w tym tygo­dniu Senat USA zatwier­dził inwe­sty­cję w wyso­ko­ści 250 miliar­dów dola­rów na przed­się­wzię­cia nauko­we, od sztucz­nej inte­li­gen­cji po komu­ni­ka­cję kwan­to­wą. Dzia­ła­nia te były w dużej mie­rze sty­mu­lo­wa­ne groź­bą szyb­kie­go roz­wo­ju moż­li­wo­ści sztucz­nej inte­li­gen­cji w Chinach .

Aby usta­no­wić NAIRR, gru­pa zada­nio­wa zapew­ni wytycz­ne doty­czą­ce moż­li­wo­ści tech­nicz­nych, zarzą­dza­nia, admi­ni­stra­cji i oce­ny, a tak­że wyma­gań doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa, pry­wat­no­ści, praw oby­wa­tel­skich i swo­bód obywatelskich.

Pry­wat­ne fir­my, jak Google,uzyskają dostęp do dużych zbio­rów pouf­nych danych o Ame­ry­ka­nach, któ­re były wcze­śniej gro­ma­dzo­ne i dostęp­ne tyl­ko dla rządu.