Rod Phil­lips skom­pro­mi­to­wa­ny wyjaz­dem na Kara­iby  zastę­pu­je Mer­ri­lee Ful­ler­ton na sta­no­wi­sku mini­stra opie­ki długoterminowej
Phil­lips, były mini­ster finan­sów – któ­ry zre­zy­gno­wał ze sta­no­wi­ska po waka­cjach na Kara­ibach pod­czas pan­de­mii COVID-19 – powra­ca jako nowy mini­ster opie­ki długoterminowej.

Phil­lips zastą­pi dr Mer­ri­lee Ful­ler­ton, któ­ra będzie teraz peł­nić funk­cję mini­stra ds. dzie­ci,  i opie­ki spo­łecz­nej. Posu­nię­cie to jest czę­ścią maso­we­go prze­ta­so­wa­nia, gdy do kolej­nych wybo­rów pozo­stał nie­ca­ły rok.

W oświad­cze­niu Ford stwier­dza, że pro­win­cja wycho­dzi z naj­gor­szej pan­de­mii w historii.

Opo­zy­cja NDP skry­ty­ko­wa­ła powrót Phil­lip­sa do gabi­ne­tu jesz­cze przed ogło­sze­niem decy­zji,  Phil­lips prze­pro­sił pod koniec zeszłe­go roku za opusz­cze­nie kra­ju 13 grud­nia na oso­bi­stą podróż, nawet gdy urzęd­ni­cy służ­by zdro­wia bła­ga­li miesz­kań­ców Onta­rio, aby opusz­cza­li  swo­je domy tyl­ko w waż­nych celach.

W momen­cie swo­jej rezy­gna­cji Phil­lips powie­dział, że podró­żo­wa­nie w świę­ta było „złą decy­zją” i że zaofe­ro­wał „bez­wa­run­ko­we przeprosiny”.

Cza­sy Ful­ler­to­na jako mini­stra opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej rów­nież nie były pozba­wio­ne kon­tro­wer­sji. Zosta­ła moc­no skry­ty­ko­wa­na za spu­sto­sze­nie wywo­ła­ne przez COVID-19 w pla­ców­kach opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej pro­win­cji, ponie­waż 3794 miesz­kań­ców domów opie­ki zmar­ło z powo­du wiru­sa, a tysią­ce innych zosta­ło zara­żo­nych. Na pomoc wła­dze spro­wa­dzi­ły wojsko.

Z gabi­ne­tu usu­nię­to pię­ciu mini­strów, w tym byłe­go mini­stra śro­do­wi­ska Jef­fa Yur­ka (ma pol­skie pocho­dze­nie) i byłe­go mini­stra infra­struk­tu­ry Lau­rie Scott.

W mię­dzy­cza­sie kil­ku młod­szych człon­ków klu­bu zosta­ło awan­so­wa­nych do bar­dziej pro­mi­nent­nych tek. David Pic­ci­ni został mini­strem śro­do­wi­ska, a Kin­ga Sur­ma — Polka z pocho­dze­nia  — przej­mu­je tekę mini­stra  infra­struk­tu­ry. Parm Gill przej­mu­je   tekę mini­stra oby­wa­tel­stwa i wielokulturowości.

Prab­me­et Singh Sar­ka­ria jest nowym pre­ze­sem rady skar­bo­wej, któ­ra zosta­ła wydzie­lo­na z akt finan­so­wych, pod­czas gdy Lisa Thomp­son zastą­pi Ernie­go Har­de­ma­na w rolnictwie.

Mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott, mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce, rad­ca gene­ral­ny Sylvia Jones, pro­ku­ra­tor gene­ral­ny Doug Downey i mini­ster finan­sów Peter Beth­len­fa­lvy pozo­sta­ją na swo­ich  stanowiskach.