Kana­dyj­ski sąd fede­ral­ny orzekł, że kwa­ran­tan­na hote­lo­wa i za któ­rą podróż­ni muszą pła­cić – jest zgod­ne z kon­sty­tu­cją. Sąd jed­nak orzekł rów­nież, że pra­wa Nico­le Mathis zosta­ły naru­szo­ne, kie­dy zosta­ła umiesz­czo­na w hote­lu kwa­ran­tan­ny wbrew swo­jej woli.

Pastor Nico­le Mathis „zosta­ła zmu­szo­na wbrew swo­jej woli ” do uda­nia się do„federalnego obiek­tu kwa­ran­tan­ny i prze­trzy­my­wa­na przez trzy noce”, ponie­waż jej nega­tyw­ny wynik testu na COVID-19 nie został zaak­cep­to­wa­ny przez kana­dyj­skich urzęd­ni­ków zdro­wia publicznego.

Sąd uznał, że pra­wa Mathis zosta­ły „naru­szo­ne przez wła­dze”, ponie­waż nie zosta­ła poin­for­mo­wa­na o jej pra­wie do adwo­ka­ta „po zatrzy­ma­niu” oraz że jej rodzi­na nie zosta­ła poin­for­mo­wa­na, dokąd ją zabrano.

Zda­niem obro­ny, „obo­wiąz­ko­wa kwa­ran­tan­na prze­strze­ga­ją­cych pra­wa oby­wa­te­li Kana­dy w pla­ców­kach posia­da­ją­cych man­dat fede­ral­ny naru­szy­ła ich pra­wo do swo­bod­ne­go wjaz­du i opusz­cze­nia Kana­dy zgod­nie z ich pra­wa­mi wyni­ka­ją­cy­mi z S. 6(1) Karty ”.

„Naru­szy­ło to ich pra­wo do tego, aby nie być arbi­tral­nie zatrzy­ma­nym, ich pra­wo do roz­mo­wy z obroń­cą w spra­wie ich zatrzy­ma­nia i ich pra­wo do domnie­ma­nia nie­win­no­ści do cza­su udo­wod­nie­nia winy oraz pra­wo do zakwe­stio­no­wa­nia ich zatrzy­ma­nia w sądzie”

Tru­de­au powie­dział nie­daw­no, że chce zła­go­dzić ogra­ni­cze­nia gra­nicz­ne, ale tyl­ko dla tych, któ­rzy zosta­li „w peł­ni zaszczepieni”.

W pią­tek rząd Tru­de­au zde­cy­do­wał o prze­dłu­że­niu zamknię­cia gra­ni­cy Kana­dy ze Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi do 21 lip­ca. Obec­na umo­wa o zamknię­ciu mia­ła wyga­snąć 21 czerwca.