MSWiA zmie­nia zasa­dy wjaz­du zwią­za­ne z pan­de­mią COVID-19. Od sobo­ty do Pol­ski przy­le­cieć będą mogli oby­wa­te­le USA, a gra­ni­cę zewnętrz­ną prze­kro­czą uczest­ni­cy orga­ni­zo­wa­nych tu mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzycz­nych. Ponad­to w śro­dę otwar­te zosta­ną kolej­ne trzy przej­ścia gra­nicz­ne z Ukrainą. 

W pią­tek w Dzien­ni­ku Ustaw uka­za­ła się pod­pi­sa­na przez mini­stra spraw wewnętrz­nych i admi­ni­stra­cji Mariu­sza Kamiń­skie­go nowe­li­za­cja roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie cza­so­we­go zawie­sze­nia lub ogra­ni­cze­nia ruchu gra­nicz­ne­go na okre­ślo­nych przej­ściach gra­nicz­nych, któ­re wpro­wa­dzo­no w związ­ku z pan­de­mią COVID-19.

Zgod­nie ze zmia­ną kata­log państw, któ­rych oby­wa­te­le mogą przy­le­cieć do Pol­ski, od sobo­ty roz­sze­rzy się o oby­wa­te­li Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Dotych­czas dro­gą lot­ni­czą przy­la­ty­wać mogli oby­wa­te­le Japo­nii, Kana­dy, Nowej Zelan­dii, Taj­lan­dii, Repu­bli­ki Korei, Tune­zji, Austra­lii i Izra­ela lub ci, któ­rzy posia­da­ją pra­wo poby­tu na tery­to­rium tych państw.

Upraw­nie­ni do wjazdu
Oprócz tego wśród osób upraw­nio­nych do wjaz­du do Pol­ski zza gra­ni­cy zewnętrz­nej od sobo­ty znaj­dą się uczest­ni­cy, arty­ści wyko­naw­cy, juro­rzy, akre­dy­to­wa­ni dzien­ni­ka­rze, opie­ku­no­wie uczest­ni­ków i arty­stów prze­kra­cza­ją­cy gra­ni­cę celem udzia­łu w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie muzycz­nym lub festi­wa­lu w Pol­sce. Fakt takie­go udzia­łu będą musie­li udo­ku­men­to­wać Stra­ży Gra­nicz­nej. Ta zmia­na umoż­li­wi przy­jazd uczest­ni­ków np. XVIII Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Pia­ni­stycz­ne­go im. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na, do któ­re­go w lip­cu roz­pocz­ną się eliminacje.

Do kra­ju zza gra­ni­cy zewnętrz­nej nadal będą mogli poza tym wjeż­dżać m.in. oby­wa­te­le RP, ich mał­żon­ko­wie i dzie­ci, oby­wa­te­le państw UE, oby­wa­te­le Bia­ło­ru­si, oby­wa­te­le Wiel­kiej Bry­ta­nii, cudzo­ziem­cy posia­da­ją­cy Kar­tę Pola­ka, pra­wo sta­łe­go poby­tu czy pra­wo do pra­cy w Pol­sce, kie­row­cy trans­por­to­wi, ucznio­wie i stu­den­ci uczą­cy się w Pol­sce, naukow­cy pro­wa­dzą­cy tu bada­nia, dyplo­ma­ci i przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych, repa­trian­ci i inni.

Otwar­te gra­ni­ce z Ukrainą
Wśród wpro­wa­dzo­nych w roz­po­rzą­dze­niu zmian jest tak­że otwar­cie od śro­dy kolej­nych trzech przejść gra­nicz­nych z Ukra­iną: w Kro­ścien­ku, w Zosi­nie i w Dołho­by­czo­wie. Dotąd otwar­te były przej­ścia w Doro­hu­sku, Kor­czo­wej, Hre­ben­nem, w Medy­ce oraz w Budo­mie­rzu. W przy­pad­ku Rosji gra­ni­ce nadal prze­kra­czać będzie moż­na jedy­nie w Bez­le­dach i Grze­chot­kach, a Bia­ło­ru­si — w Kuź­ni­cy, Bobrow­ni­kach i Terespolu.

Nie zmie­nia­ją się nato­miast prze­pi­sy doty­czą­ce kwa­ran­tan­ny wjaz­do­wej, któ­re okre­śla inne rozporządzenie.

Szcze­pie­nie i test, a zwol­nie­nie z kwa­ran­tan­ny wjazdowej

Zasa­dy kwa­ran­tan­ny granicznej

Ze wzglę­du na sytu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną, obec­nie zarów­no oso­by przy­jeż­dza­ją­ce ze stre­fy Schen­gen oraz spo­za stre­fy Schen­gen są (nie­za­leż­nie od środ­ka trans­por­tu) obo­wią­za­na pod­dać się 10-dnio­wej kwa­ran­tan­nie (o ile nie zacho­dzą prze­słan­ki zwal­nia­ją­ce z tego obowiązku).

A. Zasa­dy zwal­nia­na z obo­wiąz­ku odby­cia kwa­ran­tan­ny granicznej

W przy­pad­ku osób przy­jeż­dza­ją­cych ze stre­fy Schen­gen oraz spo­za stre­fy Schen­gen zasa­dy zwal­nia­nia z obo­wiąz­ku odby­cia kwa­ran­tan­ny są nie­co odmien­ne w zakre­sie uzna­wa­nia testów:

I. Nastę­pu­ją­ce oso­by przy­jeż­dza­ją­ce ze stre­fy Schen­gen są zwol­nio­ne z obo­wiąz­ku odby­cia kwarantanny :

1) oso­by zaszcze­pio­ne prze­ciw COVID-19 tzn. oso­by, któ­re otrzy­ma­ły peł­ny cykl szcze­pień szcze­pion­ką zare­je­stro­wa­ną w Unii Europejskiej:

w przy­pad­ku więk­szo­ści szcze­pio­nek (Pfi­zer, Moder­na, Astra-Zene­ca) na szcze­pie­nie skła­da­ją się 2 daw­ki — oso­by któ­re przy­ję­ły dopie­ro pierw­szą z dawek znaj­du­ją się więc w trak­cie szcze­pie­nia i nie są jesz­cze oso­ba­mi zaszcze­pio­ny­mi w rozu­mie­niu roz­po­rzą­dze­nia Rady Mini­strów; wyją­tek sta­no­wi szcze­pion­ka John­son & John­son, któ­ra jest jed­no­daw­ko­wa – przy­ję­cie poje­dyn­czej daw­ki ozna­cza, że oso­ba jest już w peł­ni zaszczepiona),
lub

2) oso­by posia­da­ją­ce nega­tyw­ny wynik testu w kie­run­ku SARS-CoV‑2 (w języ­ku pol­skim lub angielskim);

powi­nien zostać wyko­na­ny za gra­ni­cą przed powrotem/wjazdem do Polski,
w chwi­li prze­kra­cza­nia gra­ni­cy z Pol­ską wynik testu nie może być star­szy niż 2 doby licząc od momen­tu uzy­ska­nia wyni­ku tego testu,

ujem­ny wynik testu przed­kła­da się funk­cjo­na­riu­szom Stra­ży Gra­nicz­nej lub Poli­cji na ich żądanie,

oso­by, któ­re nie posia­da­ły nega­tyw­ne­go wyni­ku testu w chwi­li prze­kro­cze­nia gra­ni­cy pod­le­ga­ją kwa­ran­tan­nie; będą mogły być z niej zwol­nio­ne jeże­li w okre­sie do 48 godzin po prze­kro­cze­niu gra­ni­cy Pol­ski wyko­na­ją test w kie­run­ku SARS-CoV‑2 i uzy­ska­ją nega­tyw­ny wynik, uwa­ga: zwol­nie­nie z obo­wiąz­ku odby­cia kwa­ran­tan­ny nastę­pu­je dopie­ro z chwi­lą zgło­sze­nia przez labo­ra­to­rium nega­tyw­ne­go wyni­ku bada­nia do Pań­stwo­wej Inspek­cji Sani­tar­nej (poprzez sys­tem EWP),

przy zwol­nie­niu z kwa­ran­tan­ny hono­ro­wa­ne są wyni­ki testów anty­ge­no­wych oraz RT-PCR (mole­ku­lar­nych, gene­tycz­nych), tzn. testów wyko­na­nych meto­da­mi wska­za­ny­mi w kry­te­riach labo­ra­to­ryj­nych zawar­tych w aktu­al­nej Defi­ni­cji przy­pad­ku COVID-19 z dn. 31.10.2020 https://www.gov.pl/web/gis/definicja-przypadku-covid19-na-potrzeby-nadzoru-epidemiologicznego-nad-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2-definicja-z-dnia-31102020- ;
z obo­wiąz­ku odby­cia kwa­ran­tan­ny wjaz­do­wej nie zwal­nia­ją nato­miast nega­tyw­ne wyni­ki testów na obec­ność prze­ciw­ciał anty-SARS-CoV‑2 (testy sero­lo­gicz­ne oraz kasetkowe)
lub

3) wybra­ne kate­go­rie osób wska­za­ne w aktu­al­nym Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epidemii

II. Nastę­pu­ją­ce oso­by przy­jeż­dza­ją­ce spo­za stre­fy Schen­gen są zwol­nio­ne z obo­wiąz­ku odby­cia kwarantanny :

1) oso­by zaszcze­pio­ne prze­ciw COVID-19 tzn. oso­by, któ­re otrzy­ma­ły peł­ny cykl szcze­pień szcze­pion­ką zare­je­stro­wa­ną w Unii Europejskiej

w przy­pad­ku więk­szo­ści szcze­pio­nek (Pfi­zer, Moder­na, Astra-Zene­ca) na szcze­pie­nie skła­da­ją się 2 daw­ki — oso­by któ­re przy­ję­ły dopie­ro pierw­szą z dawek znaj­du­ją się więc w trak­cie szcze­pie­nia i nie są oso­ba­mi zaszcze­pio­ny­mi w rozu­mie­niu roz­po­rzą­dze­nia Rady Mini­strów; wyją­tek sta­no­wi szcze­pion­ka John­son & John­son, któ­ra jest jednodawkowa),
lub

2) oso­by, któ­re w okre­sie do 48 godzin po prze­kro­cze­niu gra­ni­cy Pol­ski (np. na lot­ni­sku bez­po­śred­nio po wylą­do­wa­niu lub w innym punk­cie pobo­ru pró­bek) wyko­na­ją test w kie­run­ku SARS-CoV‑2 i uzy­ska­ją nega­tyw­ny wynik;

testy wyko­na­ne przed prze­kro­cze­niem gra­ni­cy, w kra­ju wylo­tu leżą­cym poza stre­fą Schen­gen nie będą uzna­wa­ne, wyko­na­nie testu po przy­by­ciu do Pol­ski nie wyma­ga skie­ro­wa­nia lekar­skie­go i odby­wa się na koszt bada­ne­go, zwol­nie­nie z obo­wiąz­ku odby­cia kwa­ran­tan­ny nastę­pu­je dopie­ro z chwi­lą zgło­sze­nia przez labo­ra­to­rium nega­tyw­ne­go wyni­ku bada­nia do Pań­stwo­wej Inspek­cji Sani­tar­nej (poprzez sys­tem EWP),
przy zwol­nie­niu z kwa­ran­tan­ny hono­ro­wa­ne są wyni­ki testów anty­ge­no­wych oraz RT-PCR (mole­ku­lar­nych, gene­tycz­nych), tzn. testów wyko­na­nych meto­da­mi wska­za­ny­mi w kry­te­riach labo­ra­to­ryj­nych zawar­tych w aktu­al­nej Defi­ni­cji przy­pad­ku COVID-19 z dn. 31.10.2020 https://www.gov.pl/web/gis/definicja-przypadku-covid19-na-potrzeby-nadzoru-epidemiologicznego-nad-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2-definicja-z-dnia-31102020- ,
z obo­wiąz­ku odby­cia kwa­ran­tan­ny wjaz­do­wej nie zwal­nia­ją nato­miast nega­tyw­ne wyni­ki testów na obec­ność prze­ciw­ciał anty-SARS-CoV‑2 (testy sero­lo­gicz­ne oraz kasetkowe);
lub

3) wybra­ne kate­go­rie osób wska­za­ne w aktu­al­nym Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epidemii

B. Zasa­dy odby­wa­nia kwa­ran­tan­ny granicznej

Oso­by prze­kra­cza­ją­ce gra­ni­cę, któ­re nie speł­nia­ją ww. prze­sła­nek bycia zwol­nio­ny­mi z kwa­ran­tan­ny wjaz­do­wej są obo­wią­za­ne zgło­sić funk­cjo­na­riu­szo­wi Stra­ży Gra­nicz­nej lub do Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go za pośred­nic­twem info­li­nii nastę­pu­ją­ce dane:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL, a w przy­pad­ku osób, któ­re nie mają nada­ne­go nume­ru PESEL – datę uro­dze­nia oraz serię i numer pasz­por­tu albo inne­go doku­men­tu stwier­dza­ją­ce­go tożsamość;

3) adres miej­sca zamiesz­ka­nia lub poby­tu, w któ­rym oso­ba ta będzie odby­wać obo­wiąz­ko­wą kwa­ran­tan­nę, o któ­rej mowa w prze­pi­sach wyda­nych na pod­sta­wie art. 34 ust. 5 usta­wy z dnia 5 grud­nia 2008 r. o zapo­bie­ga­niu oraz zwal­cza­niu zaka­żeń i cho­rób zakaź­nych u ludzi, oraz numer tele­fo­nu do bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z tą osobą;

4) dane doty­czą­ce podró­ży, w szcze­gól­no­ści datę prze­kro­cze­nia granicy.

 

Numer info­li­nii Głów­ne­go Inspek­to­ra­tu Sani­tar­ne­go czyn­ny całodobowo:

+48 222 500 115

https://www.gov.pl/web/gis/48–22-25–00-115—infolinia-do-kontaktu-z-inspekcja-sanitarna-w-sprawie-koronawirusa

 

Peł­na lista włą­czeń z obo­wiąz­ku odby­cia kwa­ran­tan­ny wjaz­do­wej jest zawar­ta w aktu­al­nym roz­po­rzą­dze­niu Rady Mini­strów w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epi­de­mii. Wer­sja ujed­no­li­co­na aktu znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej Rzą­do­we­go Cen­trum Legislacji:

https://rcl.gov.pl/prawo/zestawienie-aktow-prawnych-i-ujednoliconych-tekstow/