Pre­mier Jason Ken­ney potwier­dził wia­do­mo­ści w pią­tek po połu­dniu, ogła­sza­jąc, że 70,2% kwa­li­fi­ku­ją­cych się miesz­kań­ców Alber­ty – ponad 2,6 milio­na ludzi – ma co naj­mniej jeden zastrzyk szcze­pion­ki COVID-19. Jed­na czwar­ta kwa­li­fi­ku­ją­cych się miesz­kań­ców Alber­ty ma obie daw­ki szczepionki.

Ocze­ku­je się, że wszyst­kie ogra­ni­cze­nia, w tym limi­ty spo­tkań na świe­żym powie­trzu i zaka­zy spo­tkań w pomiesz­cze­niach,  cał­ko­wi­cie zosta­ną znie­sio­ne jesz­cze przed Dniem Kanady.

„Dzię­ki pra­co­wi­to­ści Alber­tań­czy­ków i decy­zji 2,7 milio­na ludzi o zaszcze­pie­niu się, dzie­lą nas zale­d­wie dwa tygo­dnie od przy­wró­ce­nia nor­mal­ne­go życia” – powie­dział Kenney.

„To waż­ny kamień milo­wy i wiel­kie osią­gnię­cie, ale na tym nie poprze­sta­nie­my. Będzie­my poda­wać pierw­szą i dru­gą daw­kę tak szyb­ko, jak to moż­li­we, więc nie jeste­śmy otwar­ci tyl­ko na lato, ale otwar­ci na dobre.”

Oso­by cho­re na COVID-19 nadal będą musia­ły izo­lo­wać się po pozy­tyw­nym teście, a nie­któ­re środ­ki ochron­ne w domach opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej pozo­sta­ną na swo­im miejscu.

Pro­win­cja twier­dzi, że man­dat doty­czą­cy masek rów­nież zosta­nie znie­sio­ny, ale lokal­ne zasa­dy doty­czą­ce masek mogą nadal obo­wią­zy­wać w nie­któ­rych mia­stach lub firmach.

Cal­ga­ry i Edmon­ton nie powie­dzia­ły jesz­cze, czy znio­są prze­pi­sy doty­czą­ce obo­wiąz­ku masko­wa­nia, gdy pro­win­cja znie­sie swe ograniczenia.