Lewi­ca nie zna­la­zła uzna­nia w oczach LGBT na Para­dzie Rów­no­ści. 19.06.2021 Warszawa

Para­da Rów­no­ści, któ­ra prze­szła przez War­sza­wę 19 czerw­ca 2021, poka­za­ła, że nic nie wyszło z zabie­gów poli­ty­ków, któ­rzy ze śro­do­wi­ska LGBT i jego sym­pa­ty­ków chcie­li uczy­nić swo­ich żoł­nie­rzy poli­tycz­nych. Uczest­ni­cy tęczo­wej para­dy ewi­dent­nie ole­wa­ją poli­ty­kę. Nie było na niej wła­ści­wie żad­nych trans­pa­ren­tów czy tablic z jaki­miś poli­tycz­ny­mi postu­la­ta­mi. Była to nie­po­li­tycz­na impre­za inte­gra­cyj­na osób o spe­cy­ficz­nych skłon­no­ściach sek­su­al­nych i ich znajomych.

Wśród tysię­cy uczest­ni­ków tęczo­wej para­dy dostrze­głem dwu liber­ta­rian (choć miał być blok libe­ra­łów i liber­ta­rian) i kil­ka flag Unii Euro­pej­skie. Widać, że Anty PiS (PO czy nowa for­ma PO zwa­na Hołow­nia) ola­li Para­dę Rów­no­ści, może wycho­dząc z zało­że­nia, że ich elek­to­rat skła­da się też z homo­fo­bów. Może też sami tęczo­wi nie chcie­li ich obec­no­ści. Jedy­nym poli­ty­kiem anty PiS na para­dzie był pre­zy­dent War­sza­wy Trza­skow­ski. Co nie­zwy­kłe na para­dzie poja­wi­li się dzia­ła­cze Nowo­cze­snej z dwo­ma swo­imi fla­ga­mi – choć myśla­łem, że par­tia ta nie istnieje.

Widzia­łem dosłow­nie jed­ne­go prze­ciw­ni­ka PiS z anty­PiS tablicz­ką, dwie fla­gi Oby­wa­te­li RP, samo­chód dostaw­czy z fla­gą i trans­pa­ren­tem KOD (trans­pa­rent sprze­ci­wiał się budo­wie strzel­nic), kil­ka flag anty­Pi­Sow­skich Pol­skich Babć (mia­ły ze sobą jed­ną fla­gę Straj­ku Kli­ma­tycz­ne­go), któ­re tak się nudzą, że poja­wia­ją się wszę­dzie, cię­ża­rów­kę mają­ca repre­zen­to­wać gejów z Bia­ło­ru­si, na któ­rej star­sze akty­wist­ki macha­ły fla­gą Straj­ku Kobiet.

Kil­ku­dzie­się­ciu dzia­ła­czy lewi­cy (z kil­ku róż­nych orga­ni­za­cji) jak zwy­kle usi­ło­wa­ło wyko­rzy­stać tęczo­wą mani­fe­sta­cję do pre­zen­ta­cji wła­snych lewi­co­wych zabo­bo­nów. Oso­by LGBT jed­nak lewi­cow­ców igno­ro­wa­ły i nie były zain­te­re­so­wa­ne ich zabo­bo­na­mi. Blo­ki lewi­co­we na para­dzie były nie­licz­ne i widocz­nie odse­pa­ro­wa­ne od resz­ty uczest­ni­ków. Wśród lewi­cow­ców widać było: czer­wo­ny sztan­dar komu­ni­stów, czer­wo­ny sztan­dar Kry­ty­ki Spo­łecz­nej, czer­wo­ny sztan­dar PPS, czar­no czer­wo­ny sztan­dar anar­cho troc­ki­stów, kil­ka czer­wo­nych sztan­da­rów troc­ki­stow­skiej Pra­cow­ni­czej Demo­kra­cji, fio­le­to­we fla­gi Razem, czer­wo­ny sztan­dar Anti­fy, czar­ny tęczo­wej Anti­fy, fla­gę trans­pł­cio­wej Anti­fy, tęczo­we fla­gi Mło­dej Lewi­cy i Tęczo­wej Lewi­cy. Z poli­ty­ków lewi­cy był Robert Bie­droń, Anna Żukow­ska i Wło­dzi­mierz Czarzasty.

Wśród uczest­ni­ków było jeden osob­nik z fla­gą sata­ni­stów, trans­pa­rent tęczo­wej reli­gij­nej fun­da­cji Wia­ra i Tęcza, dele­ga­cja Homo­ko­man­do (któ­re jakoś groź­nie nie wyglą­da­ło), femi­nist­ki z trans­pa­ren­tem w jidysz (choć miał być cały blok żydow­ski). Nie było repre­zen­ta­cji amba­sad i zachod­nich koncernów.

Lewi­ca nie zna­la­zła uzna­nia w oczach LGBT na Para­dzie Rów­no­ści. 19.06.2021 Warszawa

Pole­wacz­ki czysz­czą war­szaw­skie uli­ce po przej­ściu Pra­dy Rów­no­ści. 19.06.2021 Warszawa

 

Wideo rela­cja Super Expres­su. Wywiad z homo­fo­bem Janem Boda­kow­skim (5.44) któ­ry oglą­da jak co roku Para­dę Równości

https://www.facebook.com/wwwsepl/videos/312404390361236/

Jan Boda­kow­ski