W par­kach pro­win­cyj­nych Onta­rio zaczął obo­wią­zy­wać od nie­daw­na sys­tem rezer­wa­cji on-line dla wszyst­kich użyt­kow­ni­ków, rów­nież takich, któ­rzy wjeż­dża­ją do par­ku na kil­ka godzin. Sys­tem pozwa­la na gro­ma­dze­nie infor­ma­cji o oso­bach odwie­dza­ją­cych par­ki, jest to wyłącz­na for­ma wjaz­du, opła­ce­nie poby­tu gotów­ką jest wyklu­czo­ne. W zasa­dzie oso­by bez dostę­pu do inter­ne­tu lub kar­ty kre­dy­to­wej są wykluczone