Izba Gmin uchwa­li­ła we wto­rek „Zakaz tera­pii kon­wer­syj­nej”. Usta­wa C‑6 prze­szła gło­sa­mi 263–63. Blok Québéco­is, libe­ra­ło­wie i NDP jed­no­gło­śnie gło­so­wa­li za pro­jek­tem usta­wy, pod­czas gdy ponad poło­wa kon­ser­wa­tyw­nych posłów wraz z nie­za­leż­nym posłem Dere­kiem Slo­ana gło­so­wa­ła przeciw.

Dr Tere­sa Pier­re, prze­wod­ni­czą­ca orga­ni­za­cji Parents as First Edu­ca­tors, powie­dzia­ła: „Dzi­siaj rząd wepchnął rodzi­ców do kąta wpy­cha­jąc się  mię­dzy nich a  dzie­ci zry­wa­jąc więź rodzi­ciel­ską, aby pod groź­bą wię­zie­nia dyk­to­wać rodzi­com wybo­ry zdro­wot­ne wobec dzieci ”.

Zgod­nie z usta­wą C‑6 jedy­ne opcje doradz­twa, któ­re będą dozwo­lo­ne w przy­pad­ku dzie­ci wyka­zu­ją­cych zabu­rze­nia toż­sa­mo­ści płcio­wej , to te, któ­re potwier­dza­ją pro­ces zmia­ny płci, któ­ry kie­ru­ją dzie­ci na ścież­kę che­micz­nych blo­ke­rów doj­rze­wa­nia, lecze­nia hor­mo­nal­ne­go i operacji.

Ozna­cza to, że rodzi­ce mogą zostać uka­ra­ni, jeśli zechcą wybrać ścież­kę pre­fe­ro­wa­ną przez więk­szość Kana­dyj­czy­ków, wobec dzie­ci z dys­fo­rią płcio­wą. Rodzi­com, psy­cho­lo­gom lub oso­bom duchow­nym gro­zić będzie do pię­ciu lat pozba­wie­nia wol­no­ści za pró­by pomo­cy dziecku.

Pier­re powie­dzia­ła: „Rodzi­ce jako pierw­si wycho­waw­cy wyra­ża­ją wdzięcz­ność 63 posłom, któ­rzy opo­wie­dzie­li się dziś za pra­wa­mi rodzi­ciel­ski­mi. Pra­wa te są nie­ustan­nie nisz­czo­ne przez rząd Justi­na Tru­de­au, cze­go kul­mi­na­cją jest dzi­siej­szy osza­ła­mia­ją­cy atak”.

Usta­wa C‑6 opie­ra się na usta­wie 77 z Onta­rio, któ­rą rząd Wyn­ne uchwa­lił w 2015 roku, a Doug Ford pozo­sta­wił  nienaruszoną.

Parents As First Edu­ca­tors (PAFE) to naj­więk­sza gru­pa ochro­ny praw rodzi­ciel­skich w Onta­rio, repre­zen­tu­ją­ca ponad 80 000 osób.

 

https://www.cpac.ca/en/programs/headline-politics/episodes/66398412/?jwsource=cl