400 kilo­me­trów w osiem dni. Pod­la­sie wzdłuż wschod­niej gra­ni­cy od miej­sco­wo­ści Sar­na­ki (kil­ka sta­cji w stro­nę gra­ni­cy za Sie­dl­ca­mi) do Augu­sto­wa. Tra­sa róż­no­rod­na z mnó­stwem atrak­cji dla małych i dużych. A są to mię­dzy innymi:

 1. Sar­na­ki – miej­sce prze­chwy­ce­nia przez Pola­ków nie­miec­kiej rakie­ty V2;
 2. Kopal­nia kre­dy w Mielniku;
 3. Ada­mo­wo z prze­pom­pow­nią PERN na ruro­cią­gu “Przy­jaźń”;
 4. Nie­bie­ska cer­kiew pw. Iko­ny Mat­ki Bożej Wszyst­kich Stra­pio­nych Radość nie­da­le­ko wsi Toka­ry, tuż przy gra­ni­cy z Białorusią;
 5. Cze­rem­cha – spo­oory węzeł kolejowy;
 6. Bia­ło­wie­ża, czy­li echa pra­sta­rej pusz­czy, wie­ko­we dęby i żubry (ale widzie­li­śmy je tyl­ko w spe­cjal­nym rezer­wa­cie pokazowym);
 7. Jezio­ro Sie­mia­nów­ka – zalew na Narwi z prze­cho­dzą­cym przez nie­go nasy­pem kole­jo­wym (linia towa­ro­wa na Białoruś);
 8. Ruiny kościo­ła pw. św. Anto­nie­go w Jałówce;
 9. Nie­czyn­ne kole­jo­we przej­ście gra­nicz­ne z Bia­ło­ru­sią, na połu­dnie od Bobrowników;
 10. Blo­ko­wa­ne przej­ście gra­nicz­ne w Bobrownikach;
 11. Meczet tatar­ski w Kru­szy­nia­nach (mimo póź­niej pory uda­ło nam się wejść do środka);
 12. Kryn­ki – nie­sa­mo­wi­te ron­do, od któ­re­go odcho­dzi aż 12 ulic! Dru­gie takie w Euro­pie jest tyl­ko w Pary­żu przy Łuku Triumfalnym;
 13. Sank­tu­arium w Sokółce;
 14. Kanał Augu­stow­ski z licz­ny­mi ślu­za­mi, zaby­tek transgraniczny;
 15. Sank­tu­arium w Stu­dzie­nicz­nej koło Augustowa.

Kata­rzy­na Nowosielska-Augustyniak